2018

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centrui 
DĖL  Ypatingojo statinio statybos rangovo atestavimo procedūrų tobulinimo
APRAŠYMAS Asociacija siūlo tobulinti ypatingojo statinio rangovų atestavimo procedūrą, siekiant užtikrinti sąžiningą rangovų konkurenciją bei optimizuoti atestavimo procesus. Siekiant optimizuoti ir palengvinti rangovo darbuotojų kompetencijų tikrinimą, asociacija siūlo SPSC naudotis LSA turima statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų duomenų baze STATREG, prie kurios galima prisijungti ir informaciją gauti nuotoliniu būdu. Taip pat siūlo tikrinti ne tik formalų statybos taisyklių turėjimo faktą, bet ir taisyklių turinį, kadangi atestavimo metu rangovai gali pateikti netinkamas, pasenusias ir statybos normų bei reikalavimų neatitinkančias taisykles, kurios sudaro prielaidas rangovui atlikti darbus nekokybiškai ir pažeidžiant viešąjį interesą. 

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Viešųjų pirkimų tarnybai 
DĖL  Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo gairių
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus Statinio statybos techninės priežiūros paslaugų pirkimo gairėms tobulinti. Asociacija siūlo tikslinti sąlygiškus ir neaiškius vertinimo kriterijus; tiksliau reglamentuoti atvejus, kai techninės priežiūros paslaugos perkamos nesant projekto ir statybos rangos sutarties; vertinti paslaugos teikėjo darbuotojų darbo užmokestį nesąžiningos konkurencijos prevencijos tikslu.

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Statybos sektoriaus darbų saugos
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo aiškiau atskirti darbų saugos žinias nuo statybininko profesinių žinių.

Asociacijos nuomone, darbuotojas, kuris pageidauja dirbti statyboje, turi turėti ne tik profesijos žinias, bet ir nuo profesijos neatsiejamas saugos žinias, t.y. žinias apie tai, kaip darbus saugiai atlikti. Tokių žinių turėjimas turėtų būti darbuotojo kaip tam tikros srities profesionalo pareiga, o ne darbą suteikiančio darbdavio pareiga. Šias žinias darbuotojas jau turi turėti ateidamas dirbti. Asociacijos nuomone, toks reguliavimas teisingiau paskirstytų tarp šalių administracinę naštą ir atsakomybę.

 

KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planų rengimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, projekto lydraštyje deklaruojamas tikslas – pagerinti daugiabučių gyvenamųjų namų renovacijos investicijų planų ir techninių darbo projektų kokybę – nebus pasiektas reguliuojant statybos produktus. Investicijų planų ir projektų kokybę nulemia jų rengėjų kvalifikacija (žinios ir patirtis), o statybos produktų reglamentavimas savaime nesprendžia kvalifikacijos problemų, tuo pačiu ir investicijų planų bei projektų kokybės problemų, kadangi nekvalifikuotas rengėjas gali padaryti klaidas parenkant net ir reglamentuojamus statybos produktus.

Asociacija siūlo šias problemas spręsti sutelkiant dėmesį į esminę priežastį - investicijų planų ir projektų rengėjų kvalifikaciją (kokie yra kvalifikacijos reikalavimai, kaip ji tikrinama, kaip parenkami investicijų planų ir techninių darbo projektų rengėjai, ir kt.).

 

KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Statybos darbų viešųjų pirkimų 
APRAŠYMAS

Viešųjų pirkimų tarnybos prašymu asociacija pateikė nuomonę dėl ydingos praktikos perkančiosioms organizacijoms rengiant techninių pasiūlymų reikalavimus.

Viešųjų pirkimų požiūriu, perkant statybos darbus kartu su projektavimu, tiekėjas yra vienas (viena įmonė arba viena ūkio subjektų grupė), tačiau statybos proceso požiūriu projektuotojas ir rangovas yra skirtingi statybos dalyviai su skirtingomis teisėmis ir pareigomis. Praktikoje užsakovai šiuos statybos dalyvius ir jų funkcijas supainioja.

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad užsakovai nepakankamai kvalifikuotai parengia projektavimui skirtas technines užduotis, nors jos yra ypatingai svarbios kai statybos darbai perkami kartu su projektavimu, t.y., dar nesant projekto.

 

KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL STR „Statybą leidžiantys dokumentai. statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacijos nuomone, informacijos ir dokumentų apie statinio statybą, statinio eksploatavimą ir bet kokius vėlesnius statybos darbus jame kaupimas būtų didelė vertybė. Kiekvienas statinio savininkas turėtų apie statinį pilną ir įvairiapusišką informaciją, kuri būtų labai naudinga tiek siekiant pagerinti statinio eksploatavimą, tiek vykdant bet kokius remontus ar kitokius statybos darbus. Asociacija siūlo parengti dokumentų ir informacijos sąrašą, kurie turi būti kaupiami apie kiekvieną statinį ir, keičiantis savininkams, privalomai perduodami naujam savininkui.

 

KADA  2018 m. liepos mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) 
APRAŠYMAS

 Asociacija atkreipė dėmesį, kad daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) darbų pirkimai vyksta vangiai arba visiškai nevyksta. Renovacijos darbų užsakymai regionuose neretai yra vienas pagrindinių pajamų šaltinių vietinėms statybos įmonėms, todėl stringant renovacijos pirkimams įmonės susiduria su sunkumais išlaikyti darbuotojus.

2014-2020 m. ES paramos laikotarpio pabaigoje bus skubama organizuoti ir užbaigti daugybę įvairių projektų, todėl statybos rinkoje pritrūks darbuotojų, padidės statybos darbų kainos. Todėl labai svarbu statybos darbų pirkimus organizuoti kiek įmanoma anksčiau ir tolygiau laiko požiūriu.

Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad statybos darbų viešieji pirkimai organizuojami neįvertinant sezoniškumo, t.y. viešųjų pirkimų procedūros organizuojamos pavasarį-vasarą, o darbai nukeliami į rudenį, todėl statybos procesas nėra racionalus nei valstybei nei rangovams.

 

KADA  2018 m. liepos mėn.
KAM  Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Statybos darbų viešųjų pirkimų rekomendacijų
APRAŠYMAS

Asociacija, atsižvelgdama į narių apklausos duomenis, pateikė pasiūlymus dėl rengiamų statybos darbų viešųjų pirkimų rekomendacijų.

Asociacija parengė statybos darbų viešųjų pirkimų problematikos ir jos sprendimo būdų suvestinę, į kurią įtrauktos pagrindinės aktualijos: dėl netinkamų kvalifikacijos reikalavimų; dėl papildomų darbų netinkamo supratimo; dėl fiksuotos kainos sutarties netinkamo supratimo; dėl užsakovo rezervo netaikymo; dėl piktnaudžiavimo sąlyga, kad rangovas privalo viską numatyti; dėl mažiausios kainos vertinimo metodo per dažno taikymo; dėl nekokybiškų techninių projektų; dėl rangovo atsakomybės nuo projektuotojo neatribojimo; dėl rangovams nebūdingų pareigų įtraukimo į sutartį; dėl pirkimų organizavimo neatsižvelgiant į sezoniškumą; dėl neaiškumo sudarant jungtinės veiklos sutartis; ir daugelio kitų.

 

KADA  2018 m. liepos mėn. 
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Poveikio priemonių taikymo už darbo saugos pažeidimus
APRAŠYMAS

Asociacija pripažįsta darbų saugos svarbą statyboje, kaip vienoje iš rizikingiausių ūkinės veiklos sričių. Be to, statyboje susiformavo ydinga tendencija, kai rangovai nesilaiko darbų saugos ir taupo lėšas, tokiu būdu sumažindami darbų kainą ir įgydami nesąžiningą konkurencinį pranašumą prieš kitus rangovus, kurie laikosi darbų saugos reikalavimų.

Atsižvelgiant į paminėtas aplinkybes, asociacija iš esmės pritarė, kad būtų taikomos poveikio priemonės atestuotiems statybos vadovams ir rangovams už darbų saugos pažeidimus: SPSC įspėjimas, privalomi darbų saugos kursai ir kt.

 

KADA  2018 m. liepos mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai, Aplinkos projektų valdymo agentūrai
DĖL  Statybos darbų atlikimo ir kokybės užtikrinimo garantijų vandentvarkos projektuose
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į ydingą praktiką ES finansuojamuose vandentvarkos projektuose, kai iš statybos rangovų reikalaujama besidubliuojančių (perteklinių) garantijų.

Statybos darbų atlikimui prašoma pateikti banko ar draudimo bendrovės atlikimo užtikrinimo garantiją 10 proc. darbų sumai ir tuo pačiu metu taikomas 10 proc. dydžio mokėjimo sulaikymas. Užbaigus darbus, taikomos 5 proc. darbų sumos garantinio laikotarpio prievolių užtikrinimo garantijos pagal Statybos įstatymą ir taip pat papildomai taikomas 5 proc. dydžio mokėjimo sulaikymas. Besidubliuojančių (perteklinių) garantijų taikymas sukuria rangovams papildomus kaštus ir yra neadekvatus, nes užsakovo teisėms apsaugoti pakanka taikyti po vieną garantijos būdą tiek darbų atlikimui, tiek kokybei užtikrinti.

 

KADA  2018 m. gegužės mėn.  
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  LR statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pritarė atvirų duomenų apimties didinimui Statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, siekiant statybų procedūrų skaidrumo. Taip pat siūlo Statybos įstatyme numatyti galimybę atvirų duomenų principu viešinti ir kitą reikšmingą informaciją (pvz. miestų 3D modelius).

 

KADA  2018 m. gegužės mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė” pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacijos nuomone, statinio statybos techninei priežiūrai skiriamo minimalaus laiko reglamentavimas pagal statinio paskirtį yra tobulintinas. Tos pačios rūšies statiniams ar darbams gali būti reikalingas skirtingas valandų skaičius, nes statiniai ir darbai, nors ir priklausantys tai pačiai rūšiai, savo turiniu gali būti skirtingi, nevienodai imlūs techninės priežiūros laikui. Todėl svarstytina, kokie dar papildomi kriterijai minimaliam laikui apskaičiuoti galėtų būti naudojami.

 

KADA  2018 m. balandžio mėn.    
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai, Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė VDI siūlymui didinti statybos dalyvių darbų saugos žinias, integruojant jas į statybos dalyvių atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.

Taip pat siūlo optimizuoti statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos organizavimą įmonėse. Asociacijos nuomone, darbuotojas, kuris pageidauja dirbti statyboje, turi turėti ne tik amato žinias, bet ir nuo to amato neatsiejamas saugos žinias, kaip tą amatą saugiai atlikti. Tokios žinios turėtų būti įgyjamos profesinio mokymo metu, ir neturėtų patekti į darbdaviui privalomo darbų saugos instruktažo apimtį. 

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS  Asociacija pritarė elektroninio statybos darbų žurnalo įteisinimui. Kartu siūlo tobulinti Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą, kad elektroninio žurnalo naudojimas būtų paprastesnis ir suteiktų užsakovui bei rangovui daugiau galimybių.

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo kontroliuoti, kaip individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys laikosi darbų saugos reikalavimų statybvietėse, taip pat didinti saugos sprendinių kokybę projektavimo ir projekto ekspertizės etape, tikslinti saugos ir sveikatos koordinatoriaus įgalinimus.

 

KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Ūkio ministerijai, Konkurencijos tarybai, Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Jungtinės veiklos sutarčių sudarymo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose
APRAŠYMAS Asociacija kartu su kitomis asociacijomis (asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija ir Lietuvos santechnikų asociacija), atsižvelgdamos į Konkurencijos tarybos formuojamus precedentus, prašo surengti diskusiją su statybos sektoriaus atstovais dėl jungtinės veiklos sutarčių sudarymo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose. Statybos sektoriui reikalingas aiškumas, kaip ūkio subjektų grupėms toliau sudarinėti jungtinės veiklos sutartis ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose be rizikos pažeisti Konkurencijos įstatymą.

 

KADA  2018 sausio mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Elektroninio statybos darbų žurnalo ir statybų skaitmeninimo
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį, kad galiojanti statybos darbų žurnalo pildymo tvarka suponuoja, kad žurnalas gali būti pildomas tik popierine forma, kaip rašytinis dokumentas, o tai neatitinka galiojančių įstatymų, šalyje vykstančių statybos skaitmeninimo procesų ir šiandieninių rinkos poreikių. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad Vyriausybės strateginio komiteto sprendimai dėl statybų sektoriaus skaitmenizavimo nėra įgyvendinami, jokie darbai šioje srityje nėra atliekami. Asociacija prašo palaikyti ir skatinti pažangių skaitmeninių sprendinių naudojimą statyboje.

 

2017

KADA 2017 12
KAM Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
DĖL elektroninio statybos darbų žurnalo
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį į besiformuojančią ydingą praktiką, kai valstybės institucijos užsako suprogramuoti elektroninį statybos darbų žurnalą, kaip individuliai joms pritaikytą programinį produktą, nors žurnalo struktūrą, turinį bei naudojimą reglamentuoja teisės aktai, o jau sukurtą žurnalą galimą įsigyti rinkoje už ženkliai mažesnę kainą. Toks precedentas stabdys elektroninio žurnalo plėtrą bei rodo neefektyvų viešų finansų naudojimą.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutarties projekto
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę rangovams aktualių pastabų: dėl apmokėjimo už darbus užtikrinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl sutarties nutraukimo pagrindų subalansavimo; dėl procedūrų optimizavimo.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL galimybės statybos darbų žurnalą pildyti elektronine forma, kaip elektroninį dokumentą, naudojant elektroninį parašą
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį, kad galiojanti Statybos darbų žurnalo pildymo tvarka suponuoja, jog žurnalas gali būti pildomas tik popierine forma, kaip rašytinis dokumentas, o tai neatitinka galiojančių įstatymų, šalyje vykstančių statybos skaitmenizavimo procesų bei šiandieninių rinkos poreikių. Asociacija siūlo patikslinti STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, suderinant su galiojančiais įstatymais bei numatant statybos darbų žurnalo pildymo elektronine forma galimybę, o žurnalo formos (rašytinis ar elektroninis) pasirinkimo teisę suteikti užsakovui.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo naujos redakcijos
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę rangovams aktualių pastabų: dėl kainos ir įkainio principo painiavos; dėl ribojimo rangovams – fiziniams asmenims dalyvauti renovacijoje; dėl papildomų kiekių ir nenumatytų darbų apmokėjimo; dėl apmokėjimo už darbus užtikrinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl sutarties nutraukimo pagrindų; dėl gyventojų galimybės pirkti renovacijos darbus už brangesnę kainą nei numatyta investicijų plane ir kt.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių naujos redakcijos
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl gyventojų galimybės pirkti renovacijos darbus už brangesnę kainą nei numatyta investicijų plane. Tokia sąlyga išplėstų užsakovų pasirinkimo galimybes ir leistų sutaupyti laiko bei resursų neorganizuojant naujos pirkimo procedūros, kai nėra rangovų, galinčių atlikti darbus už investicijų plane nustatytą kainą. Asociacija taip pat pateikė pasiūlymus, kad atsiskaitant su rangovais būtų laikomasi atsiskaitymo terminų, kurie nustatyti LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme.

 

KADA 2017 10
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL rangos įmonių ir statybos inžinierių atestavimo funkcijų perdavimo savireguliacijai
APRAŠYMAS Asociacija informavo ministeriją, kad yra priėmusi sprendimą vykdyti atestavimo funkcijas ir pakvietė aptarti atestavimo sklandaus perdavimo savireguliacijai klausimus.

 

KADA 2017 09
KAM VšĮ CPO LT, Viešųjų pirkimų tarnybai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
DĖL statybos darbų įkainių reguliavimo
APRAŠYMAS Asociacijos nuomone, sudarant preliminarias sutartis per CPO sistemą maksimalūs statybos darbų įkainiai negali būti ustatomi. Statybos sektoriuje nėra monopolijų, natūrali rangovų konkurencija neleidžia statybos darbų kainoms nepagrįstai didėti. Maksimalių įkainių nustatymas sudarant preliminarias sutartis per CPO sistemą faktiškai tampa paslėptu valstybiniu kainų reguliavimu.

 

KADA 2017 07-08
KAM VšĮ CPO LT
DĖL bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų pagrindinės sutarties projekto.
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę aktualių pastabų: dėl kainos ir įkainio principo painiavos; dėl papildomų kiekių ir nenumatytų darbų apmokėjimo; dėl apmokėjimo už darbus vilkinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl defektų šalinimo procedūrų sureguliavimo; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl nesąžiningų sutarties nutraukimo pagrindų; ir kt.