2018

KADA  2018 m. balandžio mėn.    
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai, Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo 
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė VDI siūlymui didinti statybos dalyvių darbų saugos žinias, integruojant jas į statybos dalyvių atestavimo ir kvalifikacijos tobulinimo reikalavimus.

Taip pat siūlo optimizuoti statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos organizavimą įmonėse. Asociacijos nuomone, darbuotojas, kuris pageidauja dirbti statyboje, turi turėti ne tik amato žinias, bet ir nuo to amato neatsiejamas saugos žinias, kaip tą amatą saugiai atlikti. Tokios žinios turėtų būti įgyjamos profesinio mokymo metu, ir neturėtų patekti į darbdaviui privalomo darbų saugos instruktažo apimtį. 

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS  Asociacija pritarė elektroninio statybos darbų žurnalo įteisinimui. Kartu siūlo tobulinti Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos aprašą, kad elektroninio žurnalo naudojimas būtų paprastesnis ir suteiktų užsakovui bei rangovui daugiau galimybių.

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo kontroliuoti, kaip individualią veiklą vykdantys fiziniai asmenys laikosi darbų saugos reikalavimų statybvietėse, taip pat didinti saugos sprendinių kokybę projektavimo ir projekto ekspertizės etape, tikslinti saugos ir sveikatos koordinatoriaus įgalinimus.

 

KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Ūkio ministerijai, Konkurencijos tarybai, Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL  Jungtinės veiklos sutarčių sudarymo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose
APRAŠYMAS Asociacija kartu su kitomis asociacijomis (asociacija „Lietuvos keliai“, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos melioracijos įmonių asociacija ir Lietuvos santechnikų asociacija), atsižvelgdamos į Konkurencijos tarybos formuojamus precedentus, prašo surengti diskusiją su statybos sektoriaus atstovais dėl jungtinės veiklos sutarčių sudarymo statybos darbų viešuosiuose pirkimuose. Statybos sektoriui reikalingas aiškumas, kaip ūkio subjektų grupėms toliau sudarinėti jungtinės veiklos sutartis ir dalyvauti viešuosiuose pirkimuose be rizikos pažeisti Konkurencijos įstatymą.

 

KADA  2018 sausio mėn.
KAM  Aplinkos ministerijai
DĖL  Elektroninio statybos darbų žurnalo ir statybų skaitmeninimo
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį, kad galiojanti statybos darbų žurnalo pildymo tvarka suponuoja, kad žurnalas gali būti pildomas tik popierine forma, kaip rašytinis dokumentas, o tai neatitinka galiojančių įstatymų, šalyje vykstančių statybos skaitmeninimo procesų ir šiandieninių rinkos poreikių. Asociacija taip pat atkreipė dėmesį, kad Vyriausybės strateginio komiteto sprendimai dėl statybų sektoriaus skaitmenizavimo nėra įgyvendinami, jokie darbai šioje srityje nėra atliekami. Asociacija prašo palaikyti ir skatinti pažangių skaitmeninių sprendinių naudojimą statyboje.

 

2017

KADA 2017 12
KAM Seimo Aplinkos apsaugos komitetui
DĖL elektroninio statybos darbų žurnalo
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį į besiformuojančią ydingą praktiką, kai valstybės institucijos užsako suprogramuoti elektroninį statybos darbų žurnalą, kaip individuliai joms pritaikytą programinį produktą, nors žurnalo struktūrą, turinį bei naudojimą reglamentuoja teisės aktai, o jau sukurtą žurnalą galimą įsigyti rinkoje už ženkliai mažesnę kainą. Toks precedentas stabdys elektroninio žurnalo plėtrą bei rodo neefektyvų viešų finansų naudojimą.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos sutarties projekto
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę rangovams aktualių pastabų: dėl apmokėjimo už darbus užtikrinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl sutarties nutraukimo pagrindų subalansavimo; dėl procedūrų optimizavimo.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL galimybės statybos darbų žurnalą pildyti elektronine forma, kaip elektroninį dokumentą, naudojant elektroninį parašą
APRAŠYMAS Asociacija atkreipė dėmesį, kad galiojanti Statybos darbų žurnalo pildymo tvarka suponuoja, jog žurnalas gali būti pildomas tik popierine forma, kaip rašytinis dokumentas, o tai neatitinka galiojančių įstatymų, šalyje vykstančių statybos skaitmenizavimo procesų bei šiandieninių rinkos poreikių. Asociacija siūlo patikslinti STR „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, suderinant su galiojančiais įstatymais bei numatant statybos darbų žurnalo pildymo elektronine forma galimybę, o žurnalo formos (rašytinis ar elektroninis) pasirinkimo teisę suteikti užsakovui.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo naujos redakcijos
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę rangovams aktualių pastabų: dėl kainos ir įkainio principo painiavos; dėl ribojimo rangovams – fiziniams asmenims dalyvauti renovacijoje; dėl papildomų kiekių ir nenumatytų darbų apmokėjimo; dėl apmokėjimo už darbus užtikrinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl sutarties nutraukimo pagrindų; dėl gyventojų galimybės pirkti renovacijos darbus už brangesnę kainą nei numatyta investicijų plane ir kt.

 

KADA 2017 11
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių naujos redakcijos
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl gyventojų galimybės pirkti renovacijos darbus už brangesnę kainą nei numatyta investicijų plane. Tokia sąlyga išplėstų užsakovų pasirinkimo galimybes ir leistų sutaupyti laiko bei resursų neorganizuojant naujos pirkimo procedūros, kai nėra rangovų, galinčių atlikti darbus už investicijų plane nustatytą kainą. Asociacija taip pat pateikė pasiūlymus, kad atsiskaitant su rangovais būtų laikomasi atsiskaitymo terminų, kurie nustatyti LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatyme.

 

KADA 2017 10
KAM Aplinkos ministerijai
DĖL rangos įmonių ir statybos inžinierių atestavimo funkcijų perdavimo savireguliacijai
APRAŠYMAS Asociacija informavo ministeriją, kad yra priėmusi sprendimą vykdyti atestavimo funkcijas ir pakvietė aptarti atestavimo sklandaus perdavimo savireguliacijai klausimus.

 

KADA 2017 09
KAM VšĮ CPO LT, Viešųjų pirkimų tarnybai ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai
DĖL statybos darbų įkainių reguliavimo
APRAŠYMAS Asociacijos nuomone, sudarant preliminarias sutartis per CPO sistemą maksimalūs statybos darbų įkainiai negali būti ustatomi. Statybos sektoriuje nėra monopolijų, natūrali rangovų konkurencija neleidžia statybos darbų kainoms nepagrįstai didėti. Maksimalių įkainių nustatymas sudarant preliminarias sutartis per CPO sistemą faktiškai tampa paslėptu valstybiniu kainų reguliavimu.

 

KADA 2017 07-08
KAM VšĮ CPO LT
DĖL bendrųjų ir specialiųjų rangos darbų be projektavimo paslaugų pagrindinės sutarties projekto.
APRAŠYMAS Asociacija pateikė eilę aktualių pastabų: dėl kainos ir įkainio principo painiavos; dėl papildomų kiekių ir nenumatytų darbų apmokėjimo; dėl apmokėjimo už darbus vilkinimo; dėl darbų termino pratęsimo galimybių; dėl defektų šalinimo procedūrų sureguliavimo; dėl subrangovų pakeitimo galimybių; dėl rangovams nebūdingų pareigų atsisakymo; dėl nesąžiningų sutarties nutraukimo pagrindų; ir kt.