2019

KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL Pirkimui skirtų lėšų atskleidimo viešųjų pirkimų procedūrose
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo pakeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymą numatant, kad perkančiosios organizacijos privalėtų pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokią yra.

Konkurse dalyvaujantys tiekėjai patiria laiko ir finansines išlaidas, kad parengti pasiūlymą. Žinodami sumą ir matydami, kad tokiai sumai pateikti pasiūlymo negalės, tiekėjai visai nerengtų pasiūlymų ir tokiu būdu sutaupytų laiko ir finansinių lėšų. Todėl nėra sąžininga tiekėjų atžvilgiu slėpti sumą, suteikiant jiems lūkesčius ir provokuojant gaišti laiką beprasmiam dalyvavimui viešųjų pirkimų procedūrose. Čia yra tiek etikos, tiek finansų klausimas.

Pastaruoju metu daugybė statybos darbams organizuojamų viešųjų pirkimų neįvyksta, kadangi neatsiranda nei vieno dalyvio. Tai rodo, kad perkančiųjų organizacijų pirkimui skirta suma arba užsiduota skaičiuojamoji kaina yra nerealios bei neadekvačios pageidaujamiems nupirkti darbams. Todėl pirkimui skirtų lėšų viešinimas yra svarbus šios ydingos tendencijos prevencijai. Juo labiau, kad viešieji finansai iš principo neturėtų būti slepiami nuo visuomenės.

 

KADA 2019 m. lapkričio mėn.
KAM Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė paklausimą dėl to, ar perkančiosios organizacijos teisingai taiko LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas dėl pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo. 

Įstatymo 42 straipsnis nustato, kad perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Praktikoje kai kurios perkančiosios organizacijos numato konkretų užtikrinimo būdą (pvz. banko garantiją) ir nesutinka, kad tiekėjas pateiktų kitokį, nors ir patikimo subjekto išduotą, dokumentą (pvz. draudimo garantiją). 

Asociacija prašo pakomentuoti, ar perkančioji organizacija gali reikalauti konkretaus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdo (pvz. banko garantijos) ir turi teisę nepriimti iš tiekėjo lygiaverčio užtikrinimo būdo (pvz. draudimo garantijos), jeigu draudimo garantiją išdavęs subjektas yra toks pat patikimas.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Teisingumo ministerijai
DĖL LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Įstatymo projekte numatyta, kad Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisija (toliau - Ginčų komisija) sudaroma iš 7 narių. Ginčų komisijos pirmininką ir jo narius skiria Vyriausybė. Ginčų komisijos nariu gali būti skiriamas asmuo, turintis teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą viešųjų pirkimų srityje.

Asociacijos nuomone, Ginčų komisijai teks nagrinėti ginčus iš įvairių ūkio sričių, todėl bus reikalingos specialios žinios. Todėl abejotina, ar pasiteisins įstatymo projekte siūlomas Ginčų komisijos sudarymo modelis, kai nėra įtraukiami įvairių sričių specialistai.

Asociacija siūlo įvertinti kitokį Ginčų komisijos sudarymo modelį, kuris artimesnis šiuo metu veikiančiam Darbo ginčų komisijos modeliui, kuomet narius deleguoja socialiniai partneriai iš įvairių sektorių, o nariai konkrečiam ginčui nagrinėti parenkami iš sąrašo pagal žinias atitinkamame sektoriuje.

 

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Vidaus reikalų ministerijai
DĖL LR Viešojo administravimo įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

 Asociacija nepritaria, kad viešojo administravimo įgaliojimai nebebus suteikiami asociacijoms. Tokia nuostata prieštarauja iki šiol valstybės deklaruotai politikai, kad valstybė turėtų atsisakyti funkcijų, kurias gali vykdyti verslas arba verslo savireguliacijos struktūros; kad valstybės institucijų veikla turi būti optimizuojama; kad naujos valstybinės organizacijos steigiamos tik jeigu norimų tikslų nėra galimybės pasiekti kitomis priemonėmis.

Asociacija nepritaria, kad valstybė pasirinko ne demokratinei valstybei būdingą viešojo administravimo politiką, grindžiamą pasirtikėjimu ir bendradarbiavimu su verslo bendruomene, bet galios telkimo valstybės rankose politiką.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Finansų ministerijai
DĖL

Mokestinių teisės aktų pakeitimo projektų (LR Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo pakeitimo projekto, LR Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 "Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo" pakeitimo projekto ir kt.)

APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria mokesčių didinimui ir siūlo valstybės biudžeto klausimus spręsti ne didinant mokesčius, bet optimizuojant valstybės funkcijas ir išlaidas, teisingiau reguliuojant dideles pajamas duodančias veiklas bei paimant lėšas iš "šešėlinės" ekonomikos, t.y.:

1. Teisingiau reglamentuoti veiklos su verslo liudijimais tvarką.

Dideles pajamas duodančios veiklos (pvz.: statyba, išskyrus smulkius remonto darbus) neturėtų būti vykdomos su verslo liudijimais, taip išvengiant realaus pajamų apmokestinimo.

2. Optimizuoti viešųjų pirkimų procedūras.

Viešųjų pirkimų procedūrų optimizavimas statybos sektoriuje – tai tinkamas kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų parinkimas, rangovų darbuotojų kompetencijų tikrinimas, teisingas skaičiuojamosios kainos nustatymas, mažiausios kainos kriterijaus išgyvendinimas. Šie veiksmai į viešuosius pirkimus pritrauktų patikimus rangovus, todėl ženkliai sumažėtų neįvykusių pirkimų, neįvykdytų sutarčių, bankrutavusių rangovų, broko, skundų, ginčų ir kitų problemų. Visa tai leistų sutaupyti nemažai valstybės lėšų.

3. Atsisakyti valstybei nebūdingų funkcijų, kurias gali vykdyti verslas.

Įvertinti galimybę atskirais atvejais suteikti asociacijoms viešojo administravimo įgaliojimus, skatinant verslo savivaldą ir suvireguliaciją. Tokiu būdu sumažinti darbo krūvį ir išlaidų poreikį valstybės institucijoms.

4. Peržiūrėti sričių, kurios "šešėlis" yra didžiausias, reglamentavimą.

Statybos sektoriuje tai apima: fizinių asmenų individualios veiklos sričių siaurinimą, paliekant tik smulkaus remonto darbus: viešųjų pirkimų už mažiausią kainą įšgyvendinimą; rangovų darbuotojų darbo užmokesčio vertinimą viešuosiuose pirkimuose, vertinant už paskutinius 1 metus.

 

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai

LR Finansų ministerijai

DĖL Maksimalių dienpinigių dydžių
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo įvertinti galimybę eksportuojančioms (darbuotojus į užsienį komandiruojančioms) įmonėms padidinti neapmokestinamą dienpinigių dydį, vertinant tai kaip eksportuojančių įmonių konkurencingumo didinimo priemonę, eksporto skatinimo priemonę ir kartu biudžeto pajamų didinimo, per įmonių pritrauktus užsakymus, priemonę.

Lietuvos statybos įmonės užsienyje yra konkurencingos pagrinde dėl mažesnių darbo užmokesčio išlaidų. Nustatydama maksimalias neapmokestinamų dienpinigių ribas valstybė siekia, kad dienpinigiais nebūtų piktnaudžiaujama, mokant juos vietoje darbo užmokesčio ir tokiu būdu išvengiant apmokestinimo. Tačiau valstybė neįvertina, kiek biudžetui pajamų duoda eksportuojančios įmonės, kurios sugeba gauti užsakymus tik dėka mažesnių darbo užmokesčio išlaidų. Tokiu būdu susidaro klaidingas įspūdis, kad neapmokestinamų dienpinigių ribojimas yra valstybei vienareikšmiškai naudingas.

 

KADA 2019 m. rugpjūčio mėn.
KAM Lietuvos pramoninkų konfederacijai 
DĖL LR Darbo kodekso pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria darbo užmokesčio mokėjimo grynaisiais pinigais ribojimui.

Su šešėline ekonomika daugiausiai yra susiję "neoficialūs" mokėjimai grynaisiais, t.y. kurie niekur neapskaitomi (buhalteriniais ar kitokiais dokumentais neužfiksuojami). Tokiems mokėjimams projekte nustatyti apribojimai jokios įtakos nedarys, todėl šešėlinės ekonomikos problemų neišspręs.

Be to, atsiskaitymų grynaisiais ribojimas sukels nepatogumų vietovėse, kur nėra banko skyrių ir bankomatų (pinigų išgryninimui) arba neprieinama el. bankininkystė (darbo užmokesčio pervedimui), t.y. kaimo vietovėse. Todėl apribojimai gali paskatinti "neoficialius mokėjimus".

 

KADA  2019 m. kovo mėn.
KAM  LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL  LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo įvertinti gerosios užsienio praktikos pritaikymo galimybes, siekiant optimizuoti statybos sektoriaus darbuotojų darbų saugos organizavimą įmonėse.

Šiuo metu darbuotojų mokymas ir instruktavimas yra darbdavio pareiga. Asociacijos nuomone, teisingesnis reguliavimas būtų, jeigu mokymasis būtų darbuotojo pareiga, o darbdaviui liktų tik instruktavimas.  

Darbuotojas, kuris pageidauja dirbti statyboje, turi turėti ne tik profesijos žinias, bet ir nuo tos profesijos neatsiejamas saugos žinias, t.y. žinias apie tai, kaip darbus saugiai atlikti. Tokių žinių turėjimas turėtų būti darbuotojo kaip tam tikros srities profesionalo pareiga, o ne darbą suteikiančio darbdavio pareiga. Šias žinias darbuotojas jau turi turėti ateidamas dirbti, o žinių patikrinimas turėtų vykti pas išorinius ekspertus pagal skirtingas programas, priklausomai nuo to, kokius statybos darbus darbuotojas dirbs, kokius įrankius, mechanizmus ir medžiagas naudos.

Jeigu darbuotojas pateikia darbdaviui tokį dokumentą, darbdaviui tai yra įrodymu, kad darbuotojas turi reikiamas darbų saugos žinias, reikiamą saugaus darbo kompetenciją. Tokiu atveju darbdavys privalėtų instruktuoti darbuotoją tik apie saugos reikalavimus darbo vietoje.

Asociacijos nuomone, toks mokymo ir instruktavimo reguliavimas, kai mokymasis yra darbuotojo pareiga, o instruktavimas darbdavio pareiga, teisingiau paskirstytų tarp šalių administracinę naštą ir padėtų optimizuoti darbų saugos organizavimą statybvietėse.

 

2018

KADA 2018 m. lapkričio mėn.
KAM LR ryšių reguliavimo tarnybai
DĖL  Sparčiojo elektroninio ryšio tinklo įrengimo
APRAŠYMAS LR ryšių reguliavimo tarnybos prašymu asociacija pateikė nuomonę, kad statybos organizavimo ir proceso požiūriu įrengti visą sparčiojo elektroninio ryšio tinklo inžinerinę sistemą vienu kartu yra racionaliau, nei pradžioje įrengti dalinę infrastruktūrą, o vėliau, pagal atskirų savininkų užsakymus, ją užbaiginėti. Kadangi spartusis elektroninis ryšys tampa būtinybe, asociacijos nuomone, teisės aktai galėtų įpareigoti  suprojektuoti ir įrenti pilną sparčiojo elektroninio ryšio tinklą su visais reikiamais elementais.

 

 

KADA  2018 m. lapkričio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL LR konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo atsisakyti tokių priemonių kaip įpareigojimas parduoti įmonę ar jos dalį, ūkio subjekto turtą ar jo dalį, akcijas ar jų dalį, reorganizuoti įmonę. Asociacijos nuomone, šios priemonės kelia abejonių dėl atitikimo Konstituciniams nuosavybės neliečiamumo bei ūkinės veiklos laisvės principams.

Asociacija taip pat nepritaria idėjai, kad bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų gali būti skiriama ne tik už patį pažeidimą, bet ir už Konkurencijos tarybos įpareigojimų nevykdymą (pvz. nutraukti neteisėtą veiklą, atkurti ankstesnę padėtį, pašalinanti pažeidimo pasekmes ir kt.). Asociacijos nuomone, toks baudos dydis ir skyrimo tvarka faktiškai reiškia baudimą du kartus už tą patį.
Asociacija taip pat nepritaria idėjai, kad fiziniams asmenims, pateikusiems įrodymų apie tam tikrus pažeidimus, Konkurencijos taryba turi teisę skirti vienkartinę piniginę išmoką – 1 procentą Konkurencijos tarybos visų tyrime paskirtų baudų sumos ir net iki 100 000 eurų. Kyla abejonių dėl galimai atsirasiančių etikos aspektų, pvz. skundimo ir šantažavimo „verslo“ formavimosi, informacijos nutekėjimo iš įmonių darbuotojų skatinimo ir pan. Abejotina, ar įstatymas turėtų skatinti beatodairišką ir neetišką elgesį siekiant gauti net 100 000 eurų atlygį. 

 

KADA   2018 m. spalio mėn.
KAM  Užimtumo tarnybai
DĖL

Kompetencijų vertinimo

APRAŠYMAS LR užimtumo įstatymas numato, kad viena iš paramos mokymuisi priemonių yra neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas.

Asociacija vykdo kompetencijų vertinimo veiklą, turi kvalifikuotus kompetencijų vertintojus, išduoda Statybininko korteles (kompetencijas patvirtinantį dokumentą) bei yra sukūrusi kompetencijų duomenų bazę STATREG (www.statreg.lt).

Sektoriaus poreikių žinojimas, vertintojų patirtis ir turima IT platforma sudaro prielaidas asociacijai teikti aukšto lygio kompetencijų vertinimo paslaugas, kurios naudingos tiek darbdaviui, tiek darbo ieškančiam žmogui.

Asociacija siūlo Užimtumo tarnybai vykdyti bendras veiklas darbuotojų kompetencijų pripažinimo, keitimosi informacija bei kitose aktualiose srityse.

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  LR konkurencijos įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija nepritaria LR konkurencijos įstatymo pakeitimo projektui.  Projekte numatyta, kad Konkurencijos taryba sustabdo priverstinį baudos išieškojimą tik tada, jeigu baudos dydžiui pateikiama banko garantija. Asociacijos nuomone, tokia nuostata kelia abejonių dėl atitikimo Konstituciniams principams, kuriais laiduojama nekaltumo prezumpcija, teisė apskųsti valstybės institucijų sprendimus bei teisė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo.

 

 

KADA  2018 m. spalio mėn. 
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  Kvotų įvedimo trūkstamų profesijų trečiųjų šalių piliečiams
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, pagal Vyriausybės siūlomą kvotų apskaičiavimo formulę nebus įmanoma teisingai ir tiksliai apskaičiuoti darbuotojų poreikio, kadangi dauguma formulės dedamųjų elementų yra sąlygiški bei paremti prielaidomis. Skaičiuojant kvotas pagal šią formulę, susidarys didelė paklaida.
Asociacija siūlo kvotų nustatymą grįsti šakinių asociacijų pateikta darbuotojų poreikio informacija, kurią šakinės asociacijos surinktų darbdavių apklausos būdu. 

 

KADA  2018 m. spalio mėn.
KAM  Lietuvos standartizacijos departamentui 
DĖL  Naujo CEN technikos komiteto sudarymo
APRAŠYMAS Lietuvos standartizacijos departamento  prašymu asociacija pateikė nuomonę, kad  standartizacija viešųjų pirkimų srityje Lietuvai yra aktuali ir asociacija galėtų dalyvauti rengiant Europos standartų projektus.

 

KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Valstybinei darbo inspekcijai
DĖL  Pavojingų darbų sąrašo panaikinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė Valstybinės darbo inspekcijos siūlymui panaikinti pavojingų darbų sąrašą, kadangi racionaliau, kai darbų saugos priemonės įgyvendinamos vertinant konkrečią situaciją ir atsižvelgiant į konkrečių darbų specifiką, o ne pagal išankstinį sąrašą.

Tačiau LSA atkreipė dėmesį, kad pagal Statybos įstatymą potencialiai pavojingų darbų atlikimas yra vienas iš ypatingojo statinio požymių. Todėl siekiant sistemiško požiūrio, būtina įvertinti, kaip pavojingų darbų sąrašo naikinimas koreliuos su ypatingojo statinio samprata.

 

KADA  2018 m. rugsėjo mėn.
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad  lobistinės veiklos iniciatyvas deklaruotų tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Deklaravimo pareiga negali būti perkelta teisėkūros iniciatyvas teikiančiam verslui ir visuomenei, nes teisėkūra yra valstybės funkcija. Valstybė turi šią funkciją įgyvendinti ir užtikrinti skaidrumą pati savo resursais, o ne perkeldama administracinę naštą verslui ir visuomenei.

 

KADA  2018 m. rugpjūčio mėn. 
KAM  Teisingumo ministerijai
DĖL  LR lobistinės veiklos įstatymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria, kad asociacijos (jų darbuotojai ir valdymo organų nariai) būtų laikomos lobistais. Asociacijos veikia pagal specialų įstatymą, kuris nenumato, kad asociacijų veikla būtų licencijuojama ar kažkaip kitaip ribojama specialiomis teisinėmis procedūromis. Be to, Asociacijų veiklos tikslai, atstovaujamos vertybės ir interesai yra numatyti steigimo dokumentuose, kurie yra vieši; asociacijos teikia Valstybės įmonei Registrų centras metines veiklos ataskaitas, kurios irgi yra viešos. Todėl asociacija iniciatyvų fiksavimas lobistinės veiklos instrumentais yra perteklinis, laikytinas administracine našta.

Asociacija siūlo, kad deklaruoti apie įvykusį lobizmo faktą privalo tik asmuo, kurio atžvilgiu vyko lobinimas. Per valstybės politikų ir tarnautojų deklaracijas būtų užtikrinamas pilnas, savalaikis ir objektyvus lobinimo atsekamumas.

 

KADA  2018 m. birželio mėn. 
KAM  Ūkio ministerijai
DĖL  Užduočių Lietuvos komercijos atašė
APRAŠYMAS

Ūkio ministerijos prašymu Asociacija pateikė pasiūlymus dėl užduočių Lietuvos komercijos atašė:

1. Pagal verslo įmonių ar verslo asociacijų užklausas surinkti informaciją apie konkrečioje valstybėje galiojantį verslo reguliavimą, t.y. mokesčius, veiklos įteisinimą, veiklos formas, darbo santykius, komandiruojamus darbuotojus, darbo užmokestį, soc. draudimą, profesinių sąjungų reikalavimus ir pan.

Tokia informacija labai reikalinga įmonėms, kurios nori vykdyti veiklą užsienyje, steigti įmonę ar filialą, dirbti pagal tiesioginę sutartį su toje valstybėje registruotu užsakovu arba subrangos pagrindais.

2. Komercijos atašė turėtų, kiekvienas atskirai, surengti Lietuvos pramonininkų konfederacijoje susitikimą su verslo bendruomene ir to susitikimo metu tiesiogiai išklausyti pasiūlymus savo veiklai konkrečioje valstybėje.

 

KADA  2018 m. birželio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL  Užimtumo sistemos ir Lietuvos darbo biržos veiklos tobulinimo
APRAŠYMAS

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto prašymu Asociacija pateikė pasiūlymus dėl užimtumo sistemos ir Lietuvos darbo biržos veiklos tobulinimo:

1. Perkvalifikavimo organizavimas turi vykti ne „formaliai“, o nuolat ir kryptingai vykdant darbo rinkos poreikių analizę, gebant greitai reaguoti pagal regionų ir atskirų ūkio sektorių poreikius.

2. Keisti teisės aktus, siekiant skatinti šalies piliečius ne gyventi iš pašalpų, o ieškoti legalaus darbo.

3. Atsisakyti laisvų darbo vietų registravimo ir fizinio apsilankymo pas darbdavius prievolių.

4. Maksimaliai mažinti bedarbių fizinio apsilankymo darbo biržoje būtinybę, komunikavime daugiau taikyti elektroninius instrumentus.

5. Aktyviau bendradarbiauti su seniūnijomis, rinkti informaciją apie jų poreikius ir trumpalaikių darbų suteikimo galimybes.

6. Nevykdyti tos veiklos, kurią realiai vykdo verslas (pvz. darbo paieškos-pasiūlos portalų veikla, įdarbinimo agentūrų veikla). LDB turi vykdyti tokią veiklą, kuriai vykdyti finansines bei kitokias priemones turi tik valstybė, pavyzdžiui skirti finansavimą, kad bedarbis galėtų pasinaudoti verslo paslaugomis ieškant darbo - mokamų CV portalų bei įdarbinimo agentūrų paslaugų apmokėjimui.

 

KADA  2018 m. gegužės mėn.
KAM  Finansų ministerijai
DĖL  Struktūrinių reformų mokesčių srityje
APRAŠYMAS

Asociacija pritarė struktūrinių reformų idėjoms mokesčių srityje. Tačiau siūlo parengtus įstatymų projektus tobulinti:

1) vietoje GPM lengvatos už įsigyjamus apdailos ir remonto darbus taikyti PVM lengvatą, t.y. kad būtų sugrąžinama 50 proc. sumokėto PVM. PVM yra paprasčiau administruojamas mokestis, jo grąžinimą galimą atlikti operatyviau visų metų eigoje, o ne tik metų gale, kaip būtų GPM lengvatos atveju. Todėl PVM lengvata gyventojams būtų patrauklesnė.

Jeigu būtų nuspręsta likti prie GPM lengvatos idėjos, tokiu atveju būtina ženkliai padidinti lengvatos dydį, kad gaunama GPM lengvata būtų didesnė už sutaupymą perkant pigesnes paslaugas iš „šešėlyje“ veikiančių asmenų.

2) išplėsti prekių ir paslaugų sąrašą (būsto, poilsio, kelionių, sveikatinimo, draudimo ir kt.), kurių įsigijimo išlaidas būtų galima įtraukti į įmonių sąnaudas, mažinančias apmokestinamąjį pelną. Tuo pačiu nelaikyti jų gyventojų pajamomis natūra ir jų atžvilgiu netaikyti GPM. Toks reguliavimas ekonomiškai skatintų pirkėjus legalizuoti įvairių prekių ir paslaugų pirkimą, t.y. taptų ekonomiškai naudinga pirkimus vykdyti legaliai įmonių vardu, o tai reiškia „šešėlio“ mažinimą su visomis su tuo susijusiomis teigiamomis pasekmėmis biudžetui (didesnis surinktas PVM ir kt.);

3) nepritarti GPM didinimui iki 25 proc., nes tai nesuderinama su siekiamybe mažinti darbo apmokestinimą, kuri yra deklaruojama šioje mokesčių reformoje;

4) NPD prilyginti MMA. Būtų socialiai teisinga neapmokestinti MMA dydžiui lygios sumos, kadangi ją valstybė nustato kaip minimalių žmogaus poreikių tenkinimo ribą;

5) vietoje siūlomų NT mokesčio pakeitimų taikyti visuotinį NT mokestį (įskaitant ir valstybės valdomo NT apmokestinimą), tačiau kartu mažinti NT mokesčio tarifus, o maksimalų NT mokestį nustatyti ne didesnį kaip 1 proc. Toks apmokestinimo modelis panaikintų galimybę „apeiti“ mokestį, mokestis būtų paprasčiau administruojamas, dėl protingų tarifų nebūtų didelė finansinė našta. 

6) abejotina, ar tikslinga įvesti patikimo mokesčių mokėtojo kategoriją, susiejant ją su galimybe dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Galiojančiame LR viešųjų pirkimų įstatyme jau yra panašūs kriterijai, kurie riboja tiekėjų galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose. Todėl atsiranda tam tikras dubliavimas.

 

KADA  2018 m. gegužės mėn. 
KAM  Ūkio ministerijai
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija pritaria įstatymo projekto tikslui vertinti tiekėjų darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydį. Tačiau siūlo įstatymo projektą tobulinti:

1) vertinti ne tik tiekėjo ir subtiekėjo darbuotojų atlyginimą, bet ir ūkio subjektų grupės dalyvių darbuotojų atlyginimą, nes viešuosiuose pirkimuose tiekėjai gali dalyvauti ne tik su subrangovais, bet ir kaip ūkio subjektų grupė pagal jungtinės veiklos sutartį;

2) abejotinas reikalavimas, kad tiekėjas privalo įsipareigoti mokėti savo darbuotojams atitinkamą atlyginimą sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija yra suinteresuota tik tuo, kad tiekėjas laiku ir kokybiškai atliktų statybos darbus. Perkančioji organizacija neturi jokio intereso sekti, ar tiekėjas moka savo darbuotojams pažadėtą darbo užmokestį, todėl jokios realios kontrolės perkančioji organizacija šiuo aspektu nevykdys;

3) pagal įstatymo projektą tiekėjai konkuruoja, kiek jų mokamas darbo užmokestis viršija MMA. Tačiau statybos sektoriuje darbuotojams yra mokamas didesnis už MMA darbo užmokestis. Asociacijos nuomone, valstybė per viešuosius pirkimus turėtų skatinti mokėti legalų darbo užmokestį, todėl tiekėjai turėtų konkuruoti ne nuo MMA ribos, o nuo aukštesnės ribos (pvz. nuo 0,8 vidutinio šalies arba sektoriaus darbo užmokesčio);

4) didžioji dauguma pirkimų vyksta pagal mažiausios kainos kriterijų. Todėl darbo užmokesčio reikalavimą svarbu integruoti kaip kvalifikacinį reikalavimą ir į pirkimus, vykdomus pagal mažiausią kainą.

 

KADA  2018 m. kovo mėn.
KAM  Finansų ministerijai
DĖL  LR juridinių asmenų nemokumo įstatymo projekto 
APRAŠYMAS Asociacija pateikė pasiūlymus dėl bankroto ir restruktūrizavimo procesų tobulinimo bei prevencijos. Asociacija siūlo didinti informacijos apie nemokią įmonę atskleidimo kreditoriams bei kreditorių priėjimo prie tokios informacijos galimybes, taip pat numatyti priemones, kurios paskatintų įmones laiku pateikti VĮ Registrų centrui savo finansinius dokumentus (pavyzdžiui, vėluojančioms įmonėms neteikti valstybės registrų paslaugų), taip pat sudaryti kreditoriams galimybę kapitalizuoti kreditorių reikalavimus įsigyjant už juos nemokios įmonės akcijų. 

 

KADA  2018 m. vasario mėn.
KAM  Valstybinės darbo inspekcijos prašymu
DĖL  LR darbo kodekso įgyvendinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į narių pateiktas praktines pastabas, siūlo tikslinti kodekso nuostatas dėl darbo tarybų, darbo užmokesčio, projektinio darbo ir kt., siekiant darbo santykių lankstumo ir biurokratinės naštos mažinimo

 

KADA  2018 mėn. sausio mėn.
KAM  Seimo Ekonomikos komitetui
DĖL  LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pritarė projekto tikslams, kad viešuosiuose pirkimuose prioritetas būtų teikiamas įmonėms, kurios savo darbuotojams moka atlyginimą, ne mažesnį kaip 0,8 sektoriaus vidutinio darbo užmokesčio. Kartu asociacija siūlo tobulinti projektą, kad jo nuostatos būtų realiai įgyvendinamos, išvengiant piktnaudžiavimo dabar esančiomis jo spragomis.

 

KADA  2018 m. sausio mėn.
KAM  Švietimo ir mokslo ministerijai
DĖL  Kompetencijų vertinimo reglamentavimo tobulinimo
APRAŠYMAS Asociacija, atsižvelgdama į tai, kad yra priimta nauja LR profesinio mokymo įstatymo redakcija, siūlo optimizuoti kompetencijų vertinimo procedūras, daugiau taikyti elektroninius instrumentus, taip pat aiškiau reglamentuoti kompetencijų, įgytų mokantis pagal neformaliojo profesinio mokymo programas bei savišvietos būdu, vertinimo procedūras

 

2017

KADA 2017 11
KAM Ūkio ministerijai
DĖL administracinės naštos verslui mažinimo priemonių 2018-2019 metais
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad valstybės institucijų turimą informaciją apie tiekėją perkančiosios organizacijos viešuosiuose pirkimuose turi susirinkti pačios savo lėšomis, ir iš tiekėjų jos nereikalauti. Taip pat kad statybos inžinierių bei ypatingojo statinio statybos rangovų atestavimas būtų perduotas savireguliacijai sektorinėms asociacijoms. Taip pat, kad savireguliacijai sektorinėms asociacijoms būtų perduotas tatybos inžinierių atestavimui skirtų profesinių žinių egzaminų programų bei atestuotų asmenų kvalifikacijos tobulinimui skirtų mokymo programų virtinimo funkcija. Taip pat asociacija siūlo didinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo metu sukauptų duomenų viešumą (atviri duomenys). Ir kiti siūlymai.

 

KADA 2017 11
KAM Lietuvos standartizacijos departamentui
DĖL 2018 metų Lietuvos standartų programos
APRAŠYMAS Asociacija, siekdama pažangos statybos sektoriuje, siūlo įtraukti į vertimų sąrašą standartus, kurie susiję su statybos sektoriaus skaitmenizavimu, taip pat kitus sektoriui aktualius standartus.

 

KADA 2017 m. birželio mėn.
KAM Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo įteisinti baigtinius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąrašus pagal ūkio sektorių ar pirkimo objektų specifiką ir sukurti automatizuotą tiekėjų kvalifikavimo sistemą. Tokiu būdu optimizuoti ir skaidrinti viešųjų pirkimų procedūras, eliminuoti žmogiškojo faktoriaus įtaką, užkirsti kelią perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimui.