KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui
DĖL LR Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, siūlomos nuostatos devalvuoja didelių bendrų pastangų dėka pradėjusių realiai veikti sektorinių profesinių komitetų ir sukurtų bei patvirtintų profesinių standartų vaidmenį visoje švietimo sistemoje. Įstatymo projektas nepagrįstai panaikina darbdavių tiesioginį dalyvavimą nustatant V lygio specialistų poreikį ir pageidaujamą kokybę, kadangi siūloma atsisakyti sektorinių profesinių komitetų dalyvavimo trumpųjų studijų programų ir suteikiamų kvalifikacijų ir studijų krypčių sąrašo rengimo procese.

Taip pat, asociacijos nuomone, šiandien daugumoje sektorių V lygio specialistai yra darbininkų inteligentija, tai meistrai, žinias ir gebėjimus sukaupę per daugelį darbo metų ir daugelį mokymų. Tokiais specialistais darbdaviai labiausiai pasitiki, tačiau įstatymo projekte nepagrįstai siūloma juos pakeisti tik trumpąsias studijas baigusiais ir nebereikalaujant jokios patirties.

 

KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybinių atliekų tvarkymo studijos
APRAŠYMAS

Asociacija iš esmės pritaria studijos ,,Statybinių atliekų panaudojimo statybos ir kitų produktų gamyboje, statyboje ar kitose veiklose“ atlikimo paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektui ir siūlo jį papildyti naujais tyrimo objektais: 

- kokios viešųjų pirkimų priemonės, skatinančios statybinių atliekų surinkimą ir panaudojimą, taikomos užsienio šalyse;

- kaip skatinamas standartų, bandymo ir sertifikavimo metodų kūrimas statybos produktams, pagamintiems iš statybinių atliekų.

 

KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė eilę pastabų bei pasiūlymų dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto.

 

Asociacija siūlo:

1) kaina turi sudaryti ne daugiau kaip 1/2 proc. bendro visų kriterijų procentinio dydžio. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme vyrauja kainos kriterijus, faktiškai tai yra mažiausios kainos vertinimo metodas, o ne ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodas, kadangi kiti kriterijai neturi realios įtakos;

2) numatyti, kad vienas iš neįprastai mažos kainos kriterijų – kai tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažesnė už statybos skaičiuojamąją kainą. Skaidriai veikianti ir pelno siekianti statybos įmonė negalės atlikti darbų už mažesnę nei skaičiuojamoji kaina. Tokie tiekėjų pasiūlymai yra nerealūs ir bus kompensuojami neskaidriais būdais;

3) numatyti išlygą, kad tiekėjas neatsako, kai dėl investiciniame plane esančių klaidų ar netikslumų reikia koreguoti techninį darbo projektą ir/arba atsirado papildomų darbų poreikis. Tiekėjas, rengdamas projektą, vadovausis investicinio plano sprendiniais ir jų teisingumo nebetikrins. Jeigu investiciniame plane bus klaidos, tai jos neišvengiamai persikels ir į techninį darbo projektą, o dar vėliau – į statybas. Tokiais atvejais tiekėjas (kaip projektuotojas ir rangovas) turi teisę reikalauti atlyginti projekto koregavimo ir papildomas statybos išlaidas, nes jis neatsako už investicinio plano rengėjo klaidas;

4) sudaryti rangovui galimybę pasirinkit sutarties vykdymo užtikrinimo priemonę, kadangi ne kiekvienas tiekėjas galės gauti banko garantiją už protingus kaštus;

5) kadangi numatyta, kad tiekėjas pats atliks bent 30 proc. darbų, todėl tuo pačiu perkančioji organizacija turėtų reikalauti iš rangovo įrodyti, kad rangovas turi kompetentingus darbuotojus;

6) koreguoti delspinigių skaičiavimą, kad būtų skaičiuojama ne nuo visos sąmatos, o tik nuo pradelstų darbų kainos;

7) vesti elektroninį, o ne popierinį statybos darbų žurnalą. Elektroninis žurnalas sudaro prielaidas stebėti statybos procesą online principu, operatyviai surasti ir naudoti statybos informaciją, didinti statybos procesų valdymo kokybę, statybos skaidrumą;

8) eilė kitų pastabų ir pasiūlymų.