KADA  2020 m. sausio mėn.
KAM  Lietuvos pramoninkų konfederacijai
DĖL  LR Viešųjų pirkimų įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pateikė siūlymus Viešųjų pirkimų įstatymo projektui, kurį parengė Respublikos Prezidento kanceliarija. Asociacija pritaria siūlomai viešųjų pirkimų centralizavimo idėjai, kadangi tokiu būdu galima sumažinti perkančiųjų organizacijų įtaką ir apskritai žmogiškojo faktoriaus įtaką pirkimo procesui.

 

Asociacija taip pat pateikė pasiūlymus, kurie didintų viešųjų pirkimų skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją, padėtų sustabdyti kainos mažinimo „lenktynes“ ir manipuliacijas kai taikomas mažiausios kainos metodas. Asociacija pasiūlė:

        1. Siaurinti mažiausios kainos metodo taikymą;

        2. Įpareigoti perkančiąsias organizacijas, prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.

        3. Sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose.

        4. Parengti su statybos sektoriaus asociacijomis suderintas standartines projektavimo, rangos ir statybos techninės priežiūros sutarčių sąlygas.

        5. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad objektuose nuo 3 mln. sąmatinės vertės perkančioji organizacija samdytų konsultantą, kuris padėtų jai organizuoti projektavimo ir statybos darbų pirkimus.

        6. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija reikalautų iš rangovo įrodyti, ar rangovas turi kompetentingus darbuotojus.

        7. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija vertintų rangovo darbuotojams mokamo darbo užmokesčio vidurkį.

        8. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad sąmatose būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir sąmatą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų. Taip pat formuoti praktiką, kad būtų vertinamos investicijos darbų saugai, kaip ekonominio naudingumo kriterijus, ir suteikiami už tai papildomi balai.

        9. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija reikalautų rangovų atskleisti pelno maržą ir atmestų pasiūlymą, jeigu pelno marža yra mažesnė nei tam tikras proc.

        10. Skatinti perkančiąsias organizacijas aktyviau naudotis teise reikalauti, kad tiekėjai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlytą kainą.

        11. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija atmestų pasiūlymą su pačia mažiausia kaina.

        12. Koreguoti mažiausios kainos metodo reglamentavimą, numatant tiekėjams galimybę pateikti perkančiajai organizacijai argumentus dėl kitų rangovų kainų nepagrįstumo.

        13. Pakeisti LR viešųjų pirkimų įstatymą numatant, kad perkančiosios organizacijos privalėtų pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokia yra. Kol įstatymas nepakeistas, pereinamuoju laikotarpiu per rekomendacijas ir gaires formuoti viešuosiuose pirkimuose praktiką, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokia yra.

        14. Kuo greičiau pradėti taikyti BIM (statinio informacinį modeliavimą). Kol valstybė nesukūrė savo sistemos, skatinti perkančiąsias organizacijas taikyti BIM, pasinaudojant kitais rinkoje prieinamais BIM taikymo produktais.  

 

KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LRV nutarimo „Dėl valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo pakoreguoti projekto nuostatą, kad „Paskutinis atliktų statybos rangos darbų priėmimo ir perdavimo aktas turi būti ne mažesnis kaip 5 procentų statybos rangos darbų vertės. Už atliktus statybos rangos darbus pagal paskutinį aktą apmokama, kai statybos rangovas Projekto administratoriui pateikia dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas“.

Asociacijos nuomone, statybos metu gali susidaryti įvairiausių situacijų, dėl kurių paskutinis darbų etapas bus mažesnis kaip 5 proc. Pagal Civilinį kodeksą užsakovas privalo priimti darbus ir už juos atsiskaityti. Teisės aktuose nėra numatyta pagrindo atsisakyti priimti ir apmokėti darbus, jeigu jų vertė mažesnė kaip 5 proc. Todėl šiuo LRV nutarimu būtų paneigta rangovo teisė gauti atlyginimą už tinkamai atliktus darbus. Be to, Civilinis kodeksas turi aukštesnę galią už LRV nutarimą, todėl tokiu reguliavimu bus užprogramuotas teisinis prieštaravimas.

 

 

KADA 2020 m. sausio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos techninio reglamento "Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo, kad projektų ekspertizės metu būtų tikrinamas kiekių skaičiavimų tikslumas. Netinkamai apskaičiuoti kiekiai yra viena dažniausiai pasitaikančių projektavimo problemų. Kadangi rengdami statybos darbų sąmatas, rangovai privalo vadovautis projektu, todėl kiekių klaidos projekte nulemia neteisingas statybos darbų sąmatas ir inspiruoja ginčus tarp rangovo ir užsakovo dėl papildomų darbų, viešyto užsakovo turimo finansavimo ar skaičiuojamosios kainos. Kiekių problema ypač dažna renovacijos darbuose. Ekspertinis įvertinimas padėtų nustatyti skaičiavimo klaidas ankstesnėje stadijoje ir užkirstų kelią šios klaidos perėjimui į statybos etapą.