VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

- keičia Asociacijos įstatus

- renka ir atšaukia tarybos narius

- nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir narių mokesčių esminius apskaičiavimo principus

- tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį

- sprendžia dėl Asociacijos pertvarkymo ar reorganizavimo

- sprendžia dėl Asociacijos likvidavimo

Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Asociacijos tarybos sprendimu kiekvienais metais, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. 

Esant būtinybei, visuotinis narių susirinkimas Asociacijos tarybos sprendimu gali būti šaukiamas dažniau nei vieną kartą metuose. 

Apie susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkę Asociacijos nariams pranešama registruotu laišku arba asmeniškai pasirašytinai arba faksu arba el. paštu ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki susirinkimo. 

Visuotinius narių susirinkimus organizuoja Asociacijos prezidentas. 

TARYBA

Taryba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas.

LSA tarybos nariai:

1. Dalius Gedvilas

2. Vytautas Vankevičius

3. Nikolaj Kolesnik

4. Lukas Laukaitis

5. Martynas Pargaliauskas

6. Kęstutis Vanagas

7. Aldas Rusevičius

8. Gediminas Razma

9. Darius Bieliauskas

10. Egidijus Urbonas

11. Virginijus Almanaitis

12. Artūras Zaremba

13. Audrius Tulaba

14. Virginijus Ramanauskas

15. Violeta Laurinavičienė

16. Andrius Jurelionis

17. Remigijus Šalna

18. Marius Ulozas

19. Domantas Šimoliūnas

PREZIDENTAS

 

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidentas atstovauja asociaciją Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose, tarptautinėse organizacijose, taip pat santykiuose su asociacijos partneriais bei kitais trečiaisiais asmenimis.   

Kadencijos laikui prezidentą renka taryba.   

Lietuvos statybininkų asociacijos prezidento pareigas nuo 2013 m. liepos mėn. užima Dalius Gedvilas.  

„Statyba – viena iš svarbiausių materialinės gamybos sričių, kuri padeda sukurti pramonės ir kitų šakų potencialą, spręsti gyvenamo būsto ir kitas socialines problemas, vystyti miestų ir kaimų infrastruktūrą. Nuo statybos masto, jos lygio makroekonomikoje tiesiogiai priklauso šalies ūkio perspektyva, žmonių gyvenimo lygis ir gerovė. Sektorius kuria apie 10 % šalies BVP, įdarbina apie 10 % šalies dirbančiųjų. Statybos verslas turi būti gerbiamas, jo balsas turi būti išgirstas.

 

Svarbiausia - padidinti statybų apimtį Lietuvoje, Lietuvos statybininkams padėti įsitvirtinti ES rinkoje. Nuolatos bendraujame su valstybės institucijomis, esame pateikę ir turime parengę daugybę siūlymų, kaip skatinti ne tik statybos, bet ir kitų verslų apimtį bei atitinkamai pildyti valstybės iždą. Taip pat turime stiprinti statybininko profesijos įvaizdį. Šiuo metu koncentruojamės į statybos proceso skaitmeninimą ir visų statybos proceso dalyvių atsakomybių stiprinimą atliekant savo profesinę misiją“, - D. Gedvilas. 

 

 LSA garbės prezidentas – Adakras Vincentas Šeštakauskas.