Visi

2020


KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

LR Sveikatos apsaugos ministerijai

DĖL Karantino režimo įgyvendinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pranešė ministerijoms apie problemines situacijas ir pateikė pasiūlymus joms spręsti, kai karantino režimą įgyvendinti yra sudėtinga, kadangi trūksta teisinio aiškumo arba nėra iki galo apgalvotos visos įmanomos situacijos. Pavyzdžiui:

1) problemos dėl privalomai karantinuotų darbuotojų-užsieniečių nedarbingumo įforminimo nuotoliniu būdu, kai jie nėra priregistruoti sveikatos priežiūros įstaigoje ir neturi asmens kodo;

2) problemos dėl darbuotojo nušalinimo galimybės, kai kyla grėsmė kitų darbuotojų sveikatos saugumui, o darbuotojo darbas (pvz. statybos įmonėse) nuotoliniu būdu neįmanomas;

3) problemos, kai kyla grėsmė darbuotojų sveikatos saugumui, o riziką keliančiam darbuotojui negali būti suteiktas nedarbingumas, todėl darbuotojas slepia rizikos faktorių  nenorėdamas prarasti darbo, o darbdavys negali apsaugoti kitų darbuotojų.

 

KADA 2020 m. balandžio mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Dėl LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo
APRAŠYMAS

Šiuo metu pavienės perkančiosios organizacijos jau taiko BIM ir tuo tikslu naudojasi rinkoje esančiais produktais, kadangi tai yra leidžiama. Valstybė dar nėra sukūrusi užbaigtos BIM dokumentų sistemos (dokumentų projektai nebuvo pristatyti statybos verslo bendruomenei ir su ja derinami). Tačiau įstatymo projektai dėl BIM taikymo įsigalios š.m. liepos 1 d., tad nuo šio termino rinkoje esančiais privačiais produktais naudotis perkančiosios organizacijos nebegalės. Asociacijos nuomone, toks apribojimas nepagrįstai suvaržo BIM naudojimą viešuosiuose pirkimuose.

Asociacija siūlo parengtuose įstatymų projektuose patikslinti, kad kol nėra sukurta valstybės BIM dokumentų sistema, BIM taikomas laisvanoriškai, naudojantis rinkoje esančiais privačiais produktais.

 

KADA 2020 m. kovo mėn.
KAM

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministrui

L.e.p. Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministrui

DĖL Susibūrimų draudimo
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį, kad dėl karantino uždraudus visus žmonių susibūrimus, toks uždraudimas aiškus tik fizine prasme, tačiau juridine prasme yra įvairių situacijų, dėl kurių reikalingi papildomi paaiškinimai:

1. Juridinių asmenų visuotiniai dalyvių susirinkimai pagal įstatymus turi įvykti iki gegužės 1 d. Iki šio termino visuotiniuose dalyvių susirinkimuose taip pat turi būti patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai.

Nuotolinis susirinkimų būdas teisės aktuose nėra reglamentuojamas, o skubos tvarka pakeisti juridinių asmenų įstatus, numatant nuotolinį susirinkimų organizavimo būdą, šiuo metu nėra galimybės. Todėl nėra aišku, ar karantino metu susirinkimai turi vykti. Jeigu taip, tai kokiu būdu juos organizuoti ?

2. Įmonėse darbo specifika gali būti tokia, kad darbuotojai privalo būti vienas šalia kito.

Neaišku, kaip įgyvendinti susibūrimo draudimą, kai tai objektyviai neįmanoma. 

3. Teikiant įvairias paslaugas, kurios nėra uždraustos, dėl paslaugų specifikos gali susiformuoti žmonių susibūrimai vienoje vietoje. Neaišku, kaip įgyvendinti šį draudimą, kai tai objektyviai neįmanoma.

4. Neaišku, kaip civilinių, administracinių ir baudžiamųjų procesų dalyviams įgyvendinti savo teises ir vykdyti pareigas, esant susibūrimų draudimui. Neaišku, ar susibūrimų draudimas gali būti pagrįsta priežastimi proceso dalyviui atsisakyti atlikti tam tikrus veiksmus (pvz. atsisakyti dalyvauti teismo posėdyje). Neaišku, ar gali procesai vykti nuotoliniu būdu, jeigu kodeksuose jis nėra reglamentuotas.

5. Įvairios komisijos, tarybos, komitetai ir kiti nuolatiniai bei laikini dariniai pagal savo teisinę prigimtį nėra valstybės institucijos. Jų darbo reglamentuose nuotolinis būdas dažniausiai nėra reglamentuotas, todėl vyksta improvizuotai. Nėra aiškus tokių improvizacijų teisėtumas.

6. Dėl tų pačių priežasčių, neaišku, kaip turi vykti kreditorių susirinkimai juridinių asmenų nemokumo procesuose.

Asociacijos rašte nėra išvardintos visos įmanomos situacijos. Siekta tik parodyti teisiškai neaiškių situacijų įvairovę bei riziką, kad vėliau gali iškilti situacijų teisėtumo klausimas. Būtinas kuo skubesnis viešas tokių situacijų išaiškinimas.

 


Statyba

201920182017Verslas

2019


KADA 2019 m. gruodžio mėn.
KAM LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijai
DĖL Pirkimui skirtų lėšų atskleidimo viešųjų pirkimų procedūrose
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo pakeisti LR Viešųjų pirkimų įstatymą numatant, kad perkančiosios organizacijos privalėtų pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokią yra.

Konkurse dalyvaujantys tiekėjai patiria laiko ir finansines išlaidas, kad parengti pasiūlymą. Žinodami sumą ir matydami, kad tokiai sumai pateikti pasiūlymo negalės, tiekėjai visai nerengtų pasiūlymų ir tokiu būdu sutaupytų laiko ir finansinių lėšų. Todėl nėra sąžininga tiekėjų atžvilgiu slėpti sumą, suteikiant jiems lūkesčius ir provokuojant gaišti laiką beprasmiam dalyvavimui viešųjų pirkimų procedūrose. Čia yra tiek etikos, tiek finansų klausimas.

Pastaruoju metu daugybė statybos darbams organizuojamų viešųjų pirkimų neįvyksta, kadangi neatsiranda nei vieno dalyvio. Tai rodo, kad perkančiųjų organizacijų pirkimui skirta suma arba užsiduota skaičiuojamoji kaina yra nerealios bei neadekvačios pageidaujamiems nupirkti darbams. Todėl pirkimui skirtų lėšų viešinimas yra svarbus šios ydingos tendencijos prevencijai. Juo labiau, kad viešieji finansai iš principo neturėtų būti slepiami nuo visuomenės.

 

KADA 2019 m. lapkričio mėn.
KAM Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdų
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė paklausimą dėl to, ar perkančiosios organizacijos teisingai taiko LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas dėl pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo. 

Įstatymo 42 straipsnis nustato, kad perkančioji organizacija privalo pareikalauti, kad pirkimo sutarties įvykdymas būtų užtikrinamas LR civilinio kodekso nustatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais. Praktikoje kai kurios perkančiosios organizacijos numato konkretų užtikrinimo būdą (pvz. banko garantiją) ir nesutinka, kad tiekėjas pateiktų kitokį, nors ir patikimo subjekto išduotą, dokumentą (pvz. draudimo garantiją). 

Asociacija prašo pakomentuoti, ar perkančioji organizacija gali reikalauti konkretaus sutarties įvykdymo užtikrinimo būdo (pvz. banko garantijos) ir turi teisę nepriimti iš tiekėjo lygiaverčio užtikrinimo būdo (pvz. draudimo garantijos), jeigu draudimo garantiją išdavęs subjektas yra toks pat patikimas.

 

KADA 2019 m. spalio mėn.
KAM LR Teisingumo ministerijai
DĖL LR Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Įstatymo projekte numatyta, kad Viešųjų pirkimų ginčų nagrinėjimo komisija (toliau - Ginčų komisija) sudaroma iš 7 narių. Ginčų komisijos pirmininką ir jo narius skiria Vyriausybė. Ginčų komisijos nariu gali būti skiriamas asmuo, turintis teisės magistro kvalifikacinį laipsnį arba jį atitinkantį aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų darbo stažą viešųjų pirkimų srityje.

Asociacijos nuomone, Ginčų komisijai teks nagrinėti ginčus iš įvairių ūkio sričių, todėl bus reikalingos specialios žinios. Todėl abejotina, ar pasiteisins įstatymo projekte siūlomas Ginčų komisijos sudarymo modelis, kai nėra įtraukiami įvairių sričių specialistai.

Asociacija siūlo įvertinti kitokį Ginčų komisijos sudarymo modelį, kuris artimesnis šiuo metu veikiančiam Darbo ginčų komisijos modeliui, kuomet narius deleguoja socialiniai partneriai iš įvairių sektorių, o nariai konkrečiam ginčui nagrinėti parenkami iš sąrašo pagal žinias atitinkamame sektoriuje.

 

 


2018


KADA 2018 m. lapkričio mėn.
KAM LR ryšių reguliavimo tarnybai
DĖL  Sparčiojo elektroninio ryšio tinklo įrengimo
APRAŠYMAS LR ryšių reguliavimo tarnybos prašymu asociacija pateikė nuomonę, kad statybos organizavimo ir proceso požiūriu įrengti visą sparčiojo elektroninio ryšio tinklo inžinerinę sistemą vienu kartu yra racionaliau, nei pradžioje įrengti dalinę infrastruktūrą, o vėliau, pagal atskirų savininkų užsakymus, ją užbaiginėti. Kadangi spartusis elektroninis ryšys tampa būtinybe, asociacijos nuomone, teisės aktai galėtų įpareigoti  suprojektuoti ir įrenti pilną sparčiojo elektroninio ryšio tinklą su visais reikiamais elementais.

 

 

KADA  2018 m. lapkričio mėn.
KAM  Lietuvos pramonininkų konfederacijai
DĖL LR konkurencijos įstatymo pakeitimo įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo atsisakyti tokių priemonių kaip įpareigojimas parduoti įmonę ar jos dalį, ūkio subjekto turtą ar jo dalį, akcijas ar jų dalį, reorganizuoti įmonę. Asociacijos nuomone, šios priemonės kelia abejonių dėl atitikimo Konstituciniams nuosavybės neliečiamumo bei ūkinės veiklos laisvės principams.

Asociacija taip pat nepritaria idėjai, kad bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų gali būti skiriama ne tik už patį pažeidimą, bet ir už Konkurencijos tarybos įpareigojimų nevykdymą (pvz. nutraukti neteisėtą veiklą, atkurti ankstesnę padėtį, pašalinanti pažeidimo pasekmes ir kt.). Asociacijos nuomone, toks baudos dydis ir skyrimo tvarka faktiškai reiškia baudimą du kartus už tą patį.
Asociacija taip pat nepritaria idėjai, kad fiziniams asmenims, pateikusiems įrodymų apie tam tikrus pažeidimus, Konkurencijos taryba turi teisę skirti vienkartinę piniginę išmoką – 1 procentą Konkurencijos tarybos visų tyrime paskirtų baudų sumos ir net iki 100 000 eurų. Kyla abejonių dėl galimai atsirasiančių etikos aspektų, pvz. skundimo ir šantažavimo „verslo“ formavimosi, informacijos nutekėjimo iš įmonių darbuotojų skatinimo ir pan. Abejotina, ar įstatymas turėtų skatinti beatodairišką ir neetišką elgesį siekiant gauti net 100 000 eurų atlygį. 

 

KADA   2018 m. spalio mėn.
KAM  Užimtumo tarnybai
DĖL

Kompetencijų vertinimo

APRAŠYMAS LR užimtumo įstatymas numato, kad viena iš paramos mokymuisi priemonių yra neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas.

Asociacija vykdo kompetencijų vertinimo veiklą, turi kvalifikuotus kompetencijų vertintojus, išduoda Statybininko korteles (kompetencijas patvirtinantį dokumentą) bei yra sukūrusi kompetencijų duomenų bazę STATREG (www.statreg.lt).

Sektoriaus poreikių žinojimas, vertintojų patirtis ir turima IT platforma sudaro prielaidas asociacijai teikti aukšto lygio kompetencijų vertinimo paslaugas, kurios naudingos tiek darbdaviui, tiek darbo ieškančiam žmogui.

Asociacija siūlo Užimtumo tarnybai vykdyti bendras veiklas darbuotojų kompetencijų pripažinimo, keitimosi informacija bei kitose aktualiose srityse.

 


2017


KADA 2017 11
KAM Ūkio ministerijai
DĖL administracinės naštos verslui mažinimo priemonių 2018-2019 metais
APRAŠYMAS Asociacija siūlo, kad valstybės institucijų turimą informaciją apie tiekėją perkančiosios organizacijos viešuosiuose pirkimuose turi susirinkti pačios savo lėšomis, ir iš tiekėjų jos nereikalauti. Taip pat kad statybos inžinierių bei ypatingojo statinio statybos rangovų atestavimas būtų perduotas savireguliacijai sektorinėms asociacijoms. Taip pat, kad savireguliacijai sektorinėms asociacijoms būtų perduotas tatybos inžinierių atestavimui skirtų profesinių žinių egzaminų programų bei atestuotų asmenų kvalifikacijos tobulinimui skirtų mokymo programų virtinimo funkcija. Taip pat asociacija siūlo didinti statybą leidžiančių dokumentų išdavimo metu sukauptų duomenų viešumą (atviri duomenys). Ir kiti siūlymai.

 

KADA 2017 11
KAM Lietuvos standartizacijos departamentui
DĖL 2018 metų Lietuvos standartų programos
APRAŠYMAS Asociacija, siekdama pažangos statybos sektoriuje, siūlo įtraukti į vertimų sąrašą standartus, kurie susiję su statybos sektoriaus skaitmenizavimu, taip pat kitus sektoriui aktualius standartus.

 

KADA 2017 m. birželio mėn.
KAM Viešųjų pirkimų tarnybai
DĖL Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos projekto
APRAŠYMAS Asociacija siūlo įteisinti baigtinius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimų sąrašus pagal ūkio sektorių ar pirkimo objektų specifiką ir sukurti automatizuotą tiekėjų kvalifikavimo sistemą. Tokiu būdu optimizuoti ir skaidrinti viešųjų pirkimų procedūras, eliminuoti žmogiškojo faktoriaus įtaką, užkirsti kelią perkančiųjų organizacijų piktnaudžiavimui.