PATVIRTINTA: Lietuvos statybininkų asociacijos Prezidiumo 2005 m. gruodžio 7 d. nutarimu.

Lietuvos statybininkų asociacijos etikos kodeksas

1. Bendroji dalis.

Lietuvos statybininkų asociacijos (toliau – Asociacijos) etikos kodeksas – asociacijos narių elgesio normų visuma, užtikrinanti tinkamus ir garbingus santykius su užsakovais, asociacijos ir kitais partneriais.

2. Etikos kodekso nuostatų tikslai ir uždaviniai.

2.1. Etikos kodekso nuostatų paskirtis – siekti Asociacijos narių garbės ir orumo prioriteto, panaudojant Lietuvos ūkio suklestėjimui etikos, moralės ir dorovės galią. Tai įgyvendinama panaudojant visuomenėje galiojančias etikos normas bei jų sampratas. Kodeksas taikomas visiems Asociacijos nariams.

2.2. Vadovaudamasi Lietuvos žmonių pripažintomis etikos ir teisės normomis, Asociacija siekia padėti nariams ugdyti demokratiją, derinti savo ir užsakovų (pirkėjų) bei Valstybės interesus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių.

2.3. Asociacija skelbia, kad Asociacijos nario statusas įpareigoja kiekvieną narį Lietuvos visuomenės ir valstybės interesus laikyti aukštesnėmis vertybėmis negu ūkiniai, grupiniai, asmeniniai ar partiniai interesai.

2.4. Vadovaudamasi Lietuvos žmonių etikos normomis ir teisės aktais, Asociacija, reikalui esant, įsipareigoja analizuoti ir vertinti narių (jų vadovų ar įgaliotų atstovų) elgesį.

2.5. Asociacija pareiškia, kad jos narių garbės reikalas ūkines sutartis su užsakovais (pirkėjais, gavėjais) sudaryti tik teisėtai ir sąžiningai, tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, pritaikant naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, atsižvelgiant į sutarties partnerio ir visuomenės interesus.

2.6. Asociacijos nariai tvirtina, kad teisėta, sąžininga ir nuoširdi konkurencija yra būtina verslui skatinti, paslaugų, gaminių ir dirbinių kokybei gerinti ir kainai mažinti, todėl įsipareigoja besąlygiškai vykdyti Konkurencijos įstatymų reikalavimus.

2.7. Nariams privalu užtikrinti žmonių saugą darbe, darbo apsaugą, darbų saugos, gamybinės sanitarijos ir higienos taisyklių laikymąsi.

2.8. Siekti, kad darbų vykdymo metu nebūtų padaryta žala sutartiniams partneriams ir tretiesiems asmenims, nepažeidinėti aplinkos apsaugos įstatymų reikalavimų.

2.9. Asociacija tvirtina, kad jos narių garbės reikalas laikytis Statybos įstatymo bei Statybos techninių reglamentų reikalavimų.

2.10. Narių pagrindinis uždavinys – garantuoti, kad su užsakovais (pirkėjais, gavėjais) ir verslo partneriais bus elgiamasi mandagiai ir profesionaliai, kaip jie to nusipelno.

3. Atsakomybė.

3.1. Asociacijos narius už Etikos kodekso nuostatų pažeidimus svarsto Asociacijos etikos komisija.

3.2. Už Etikos kodekso nuostatų pažeidimus Asociacijos Etikos komisijos nutarimu nariui gali būti taikomos šios nuobaudos:

- įspėjimas;

- pastaba;

- rekomendacija Asociacijos prezidiumui pašalinti narį iš Asociacijos (įstatų nustatyta tvarka).

3.3. Etikos komisijos posėdžiai, kuriuose svarstomi nariai už pažeidimus, vyksta komisijos nustatyta tvarka, Prezidiumo narių ar Asociacijos narių iniciatyva.

3.4. Etikos komisijos sprendimai gali būti skundžiami Asociacijos Prezidiumui per dešimt dienų nuo komisijos sprendimo priėmimo dienos.