KADA 2021 m. birželio mėn.
KAM Perkančiosioms organizacijoms
DĖL Statybos darbų viešųjų pirkimų tobulinimo
APRAŠYMAS

Asociacija teikia pasiūlymus statybos darbų viešųjų pirkimų tobulinimui, siekiant skaidrinti viešuosius pirkimus, pritraukti kvalifikuotus rangovus, mažinti sustabdytų pirkimų bei neužbaigtų sutarčių mastą, mažinti „šešėlį“ sektoriuje, spręsti kitas statybos darbų viešųjų pirkimų problemas.

1. Reikalauti, kad projektuose, kurių sąmatinė vertė didesnė kaip 1,5 milijono Eur projektavimas būtų atliekamas naudojant BIM, o rangovas gebėtų atlikti statybos darbus pagal BIM projektą, gebėtų pildyti BIM modelio informaciją, turėtų atitinkamas BIM kompetencijas turinčius specialistus.

2. Reikalauti, kad statybų objektuose būtų naudojamas Elektroninis statybos darbų žurnalas.

3. Reikalauti, kad rangovas vestų darbo laiko statybvietėje apskaitą.

4. Reikalauti, kad rangovas įrodytų, ar turi kompetentingus darbuotojus, kadangi Statybos įstatymo 18 str. 3 d. 3 p. numato, kad ypatingojo statinio statybos rangovas turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus - privalo turėti vykdomo darbo srities darbuotojų.

5. Viešųjų pirkimų procedūrose nustatyti techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus: minimalų turimų kvalifikuotų darbininkų skaičių pagal numatomų įgyvendinti projektų vertes.

6. Reikalauti, kad genrangovas savo jėgomis atliktų ne mažiau kaip 30 proc. darbų. Kadangi perkami statybos darbai, o ne statybos valdymo paslaugos, todėl genrangovas turėtų pats atlikti bent dalį darbų.

7. Nustatyti reikalavimus jungtinės veiklos vadovaujančiam partneriui (faktiškai atliekančiam genrangovo funkcijas), kadangi jam reikės suvaldyti visą projektą, o tam reikalingi atitinkami pajėgumai.

8. Reikalauti, kad pasiūlymuose iš bendro kainos būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir pasiūlymą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų. Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės  siekia kuo labiau sumažinti sąmatas ir taupyti, o tai provokuoja mažinti išlaidas darbų saugai, kadangi jų įvertinti užsakovas negali.

9. Išsamiau reglamentuoti  darbų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus statybvietėje: tais atvejais, kai privaloma rengti Technologijos projektą, reikalauti atskiromis projekto dalims išsamiai reglamentuoti darbų saugos ir aplinkosaugos klausimus.

10. Vertinti rangovo mokamo darbo užmokesčio vidurkį (ekonominio naudingumo kriterijus).

11. Prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.

12. Reikalauti, kad rangovai atskleistų pelno maržą, ir atmesti pasiūlymą, jeigu pelno marža yra mažesnė nei tam tikras proc. objekto vertės.

13. Vertinant pasiūlymus, taikyti ekonominio naudingumo, o ne mažiausios kainos principą. 

14. Taikyti kainos indeksavimą, kuris atitiktų šiandieninę situaciją statybos medžiagų rinkoje, t.y.:

1) labai greitai besikečiančioje rinkoje būtina taikyti žymiai dažnesnį indeksavimą nei 1 metai;

2) indeksas turėtų būti taikomas ne bendras visų statybos produktų, bet atskirų produktų, atsižvelgiant į tai, kokie darbai atliekami ir kokie statybos produktai naudojami konkrečios sutarties atveju. Tokiu būdu individualizuojant kiekvieną situaciją ir išvengiant kainų pokyčių „suniveliavimo“ bendroje visų statybos produktų masėje;

3) greta Lietuvos statistikos departamento būtina ieškoti ir kitų objektyvių informacijos šaltinių (pvz. specializuotų biržų), kurie einamuoju laikotarpiu fiksuoja atskirų statybos produktų kainas ir gali parodyti pokyčius tiksliai ir objektyviai.

15. Organizuoti konsultacijas su rinka visais atvejais, kai projekto vertė didesnė kaip 3 mln eurų, kadangi konsultacijos padeda realiau suvokti rinkos situaciją, pastebėti klaidas projekte ar pirkimo sąlygose, išvengti klaidų pirkimo metu.