KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR Statybos įstatymo pakeitimo
APRAŠYMAS

Asociacija siūlo LR statybos įstatymo pakeitimą, kuris padėtų spręsti statybos sektoriaus problemas:

 

1) mažinti „šešėlį“ statybos sektoriuje;

2) didinti saugą statybvietėse;

3) didinti statybos darbų kokybę ypatingųjų statinių statyboje;

4) skaidriau ir efektyviau organizuoti viešuosius pirkimus, t.y.: mažinti galimybę laimėti viešųjų pirkimų užsakymus rangovams, kurie nėra pajėgūs atlikti darbų; paskirstyti viešųjų pirkimų užsakymus tarp platesnio rato rangovų; padidinti galimybę viešųjų pirkimų užsakymus gauti tiems rangovams, kurie turi kvalifikuotus darbuotojus, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją, išlaiko pastovias darbo vietas ir yra pajėgūs kokybiškai atlikti darbus;

5) gerinti konkurencinę aplinką sąžiningam statybos verslui bei profesionaliems darbuotojams.

 

Siekiant aukščiau paminėtų tikslų, Asociacija siūlo šias priemones:

 

  • sukurti laiko apskaitos instrumentą, padėsiantį valstybei kontroliuoti statybvietėse esančių asmenų buvimo laiką, o rangovams padėsiantį kontroliuoti į statybvietes patenkančius asmenis;
  • detaliau reglamentuoti ypatingųjų statinių statybos rangovų pareigą turėti darbuotojus;
  • sukurti statybos sektoriaus darbuotojų sąrašą (duomenų bazę) ir įteisinti statybos sektoriaus darbuotojo kortelę;
  • įdiegti statybos sektoriaus darbuotojų kompetencijų vertinimo sistemą, taikant Statybos sektoriaus profesinį standartą.

 

KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerija
DĖL Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos projekto
APRAŠYMAS

Asociacijos nuomone, Strategijos projekte numatyti ambicingi renovuotinų pastatų kiekiai yra sveikintini, tačiau tokius kiekius įgyvendinti prie šiandieninės sistemos ir nusistovėjusios ydingos praktikos nėra realu.

Asociacija siūlo įtraukti į Strategijos projektą siūlymus, kurios paspartintų renovacijos tempą.:

1. Numatyti galimybę renovacijoje naudoti modulines integruotas sistemas, kurios yra surenkamos (pagaminamos) gamyklose, o objektuose tik sumontuojamos. Tai ženkliai paspartintų renovacijos darbų atlikimo tempus, sumažintų oro ir sezoniškumo įtaką. Moduliai galėtų būti įvairių tipų ir medžiagiškumo (įskaitant ir medį) su išorine apšiltinimo medžiaga, apdaila, o esant poreikiui ir su langais. Tokių modulių naudojimas neturėtų būti imperatyvus, bet galėtų būti skatinamas, panaudojant ES lėšas;

2. Leisti viešuosiuose pirkimuose statybos darbus pirkti kartu su projektavimu, nepriklausomai nuo pastato dydžio.

3. Spręsti rangovų trūkumo priežastis. Daug patikimų rangovų šiuo metu net nedalyvauja viešuosiuose renovacijos darbų pirkimuose dėl neadekvačių renovacijos darbų kainų. Jau pačioje pradžioje neteisingai apskaičiuojama renovacijos darbų pirkimo kaina, todėl rangovai nedalyvauja pirkimuose, o pirkimai organizuojami po kelis kartus. Reikia vykdyti renovacijos darbų pirkimus tik už realią rinkos kainą, tokiu būdu užtikrinant rangovų suinteresuotumą dalyvauti viešuose pirkimuose. Be to, reikia numatyti galimybę, kad gyventojai iš karto pritartų statybos darbų kainos didėjimo algoritmui, jeigu neatsirastų statybos įmonė, kuri pageidautų atlikti darbus už patvirtintą pradinę kainą. Taip pat būtina atsisakyti mažiausios kainos principo, atrenkant rangovą ir nevykdyti statybos darbų pirkimų žemiau skaičiuojamosios kainos, tokiu būdu užtikrinant rangovams realias rinkos kainas ir pritraukiant patikimus rangovus.

 

KADA 2021 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL

LR Aplinkos ministro įsakymo „Dėl užsakovo reikalavimų informacijai, statinio informacinio modeliavimo projekto įgyvendinimo plano ir statinio informacinio modeliavimo protokolo patvirtinimo“ projekto

APRAŠYMAS

Asociacija siūlo koreguoti kriterijus, pagal kuriuos privaloma viešuosiuose statybos darbų pirkimuose taikyti BIM, išplečiant BIM taikymą, t.y. sumažinti BIM taikymo ribą iki 3 mln., taip pat įtraukti į BI taikymo atvejus projektinių pasiūlymų rengimą, kultūros paveldo statinius bei pastatų renovaciją.

 

Asociacija taip pat pažymėjo, kad įsakymo projektas nesuderintas su Statybos įstatymu, su STR „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitais statybos teisės aktais. Tokiu būdu neaiškus įsakymo projekto inkorporavimo į galiojančią teisės aktų sistemą algoritmas ir apskritai BIM modelio teisinė reikšmė:

 

  • ar Įsakymo projekte išvardinti Projekto informacijos modelio rengimo dokumentai tampa sudėtine dalimi techninės užduoties, pagal kurią yra rengiamas techninis projektas?
  • ar Projekto informacijos modelis tampa sudėtine dalimi techninio projekto, kuriam teisės aktų nustatytais atvejais atliekama privaloma projekto ekspertizė ir pagal kurį išduodamas statybą leidžiantis dokumentas?
  • ar statybos užbaigimo metu komisija vertina pastatyto statinio atitikimą Projekto informacijos modeliui?
  • ar po statybos užbaigimo Projekto informacijos modelis privalomai saugomas? Ar statybos darbų žurnalas su visais priedais statybos pabaigoje inkorporuojamas į Projekto informacijos modelį?
  • ar privaloma rengti Turto informacijos modelį? Ar statinio techninis pasas, pastato techninis-energetinis pasas ir statinio techninės priežiūros žurnalas tampa Turto modelio sudėtine dalimi ? Galbūt atvirkščiai - Turto informacijos modelis tampa statinio techninio paso sudėtine dalimi (priedėliu)? Kam Turto informacijos modelis priklauso ir ar turi būti privalomai saugomas bei perduodamas naujam savininkui statinio perleidimo atveju?