KADA 2020 m. rugsėjo mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė eilę pastabų bei pasiūlymų dėl Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto.

 

Asociacija siūlo:

1) kaina turi sudaryti ne daugiau kaip 1/2 proc. bendro visų kriterijų procentinio dydžio. Jeigu ekonomiškai naudingiausiame pasiūlyme vyrauja kainos kriterijus, faktiškai tai yra mažiausios kainos vertinimo metodas, o ne ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo metodas, kadangi kiti kriterijai neturi realios įtakos;

2) numatyti, kad vienas iš neįprastai mažos kainos kriterijų – kai tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažesnė už statybos skaičiuojamąją kainą. Skaidriai veikianti ir pelno siekianti statybos įmonė negalės atlikti darbų už mažesnę nei skaičiuojamoji kaina. Tokie tiekėjų pasiūlymai yra nerealūs ir bus kompensuojami neskaidriais būdais;

3) numatyti išlygą, kad tiekėjas neatsako, kai dėl investiciniame plane esančių klaidų ar netikslumų reikia koreguoti techninį darbo projektą ir/arba atsirado papildomų darbų poreikis. Tiekėjas, rengdamas projektą, vadovausis investicinio plano sprendiniais ir jų teisingumo nebetikrins. Jeigu investiciniame plane bus klaidos, tai jos neišvengiamai persikels ir į techninį darbo projektą, o dar vėliau – į statybas. Tokiais atvejais tiekėjas (kaip projektuotojas ir rangovas) turi teisę reikalauti atlyginti projekto koregavimo ir papildomas statybos išlaidas, nes jis neatsako už investicinio plano rengėjo klaidas;

4) sudaryti rangovui galimybę pasirinkit sutarties vykdymo užtikrinimo priemonę, kadangi ne kiekvienas tiekėjas galės gauti banko garantiją už protingus kaštus;

5) kadangi numatyta, kad tiekėjas pats atliks bent 30 proc. darbų, todėl tuo pačiu perkančioji organizacija turėtų reikalauti iš rangovo įrodyti, kad rangovas turi kompetentingus darbuotojus;

6) koreguoti delspinigių skaičiavimą, kad būtų skaičiuojama ne nuo visos sąmatos, o tik nuo pradelstų darbų kainos;

7) vesti elektroninį, o ne popierinį statybos darbų žurnalą. Elektroninis žurnalas sudaro prielaidas stebėti statybos procesą online principu, operatyviai surasti ir naudoti statybos informaciją, didinti statybos procesų valdymo kokybę, statybos skaidrumą;

8) eilė kitų pastabų ir pasiūlymų.

 

KADA 2020 m. liepos mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL LR viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (dėl genrangovų atsiskaitymo su subrangovais)
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė pasiūlymus dėl Aplinkos ministerijos parengto LR viešųjų pirkimų įstatymo projekto, kuriuo siekiama disciplinuoti genrangovų atsiskaitymą su subrangovais viešuosiuose pirkimuose.

 

Asociacijos nuomone, LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas jau numato atsiskaitymo tarp ūkio subjektų terminus, todėl naujame projekte numatytas 20 dienų atsiskaitymo terminas neatitinka aukščiau minėto įstatymo nuostatų ir įtvirtins koalizinį reguliavimą. Be to, 20 dienų terminas nėra įprastas praktikoje, nes dažniausiai taikomas 30 dienų terminas po darbų (darbų etapo) užbaigimo, todėl abejotina, ar nebus pernelyg sudėtinga ir painu vienu metu taikyti dvejopą termino skaičiavimo algoritmą.

 

Pažymėtina, kad genrangovas ir subrangovas gali būti sutartyje nustatę terminą bei jo atskaitos tašką, kuris yra abiem šalims priimtinas. Todėl svarbu ne pats terminas, o kad jo būtų laikomasi

 

Todėl nėra būtinybės primesti šalims kitokių terminų, nei jau numato LR mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas, tačiau galima nustatyti pasekmes, kurios skatintų genrangovus laikytis terminų. Tokiomis pasekmėmis yra įstatymo projekte numatyta galimybė, kad už atsiskaitymo terminų nesilaikymą genrangovas gali būti įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

 

Tačiau statyboje genrangovas gali turėti daug subrangovų ir kiekvienam iš jų atlikti daugybę mokėjimų. Todėl pasekmė, kad genrangovas už vieną atsiskaitymo su subrangovu pažeidimą jau gali būti įtrauktas nepatikimų tiekėjų sąrašą, yra pernelyg griežta.

Asociacija siūlo įstatymo projektą tikslinti, kad tokia pasekmė genrangovo atžvilgiu gali būti taikoma tik jei su konkrečiu subtiekėju nebuvo atsiskaityta 2 kartus per 1 metus

 

KADA 2020 m. liepos mėn.
KAM VĮ CPO LT
DĖL Rangos darbų su projektavimu techninės specifikacijos bei pirkimo sutarties projektų
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė eilę pastabų bei pasiūlymų dėl Rangos darbų su projektavimu techninės specifikacijos bei pirkimo sutarties projektų.

 

Asociacija siūlo:

1) numatyti išlygą, kad tiekėjas neatsako, kai dėl investiciniame plane esančių klaidų ar netikslumų reikia koreguoti techninį darbo projektą ir/arba atsirado papildomų darbų poreikis. Tiekėjas, rengdamas projektą, vadovausis investicinio plano sprendiniais ir jų teisingumo nebetikrins. Jeigu investiciniame plane bus klaidos, tai jos neišvengiamai persikels ir į techninį darbo projektą, o dar vėliau – į statybas. Tokiais atvejais tiekėjas (kaip projektuotojas ir rangovas) turi teisę reikalauti atlyginti projekto koregavimo ir papildomas statybos išlaidas, nes jis neatsako už investicinio plano rengėjo klaidas;

2) tikslinti paslaugų turinį (dėl tyrėjo paslaugų);

3) aiškiau atskirti tiekėjo (kaip projektuotojo) ir to paties tiekėjo (kaip rangovo) pareigas;

4) sudaryti rangovui galimybę pasirinkit sutarties vykdymo užtikrinimo priemonę, kadangi ne kiekvienas tiekėjas galės gauti banko garantiją už protingus kaštus;

5) gen.rangovas turėtų atlikti bent dalį statybos darbų (pvz. 30 proc.), kadangi perkami statybos darbai, o ne statybos valdymo paslaugos;

6) apriboti sutarties nutraukimo galimybes užsakovui, kai pažeidimas iš rangovo pusės nėra esminis;

7) koreguoti delspinigių skaičiavimą, kad būtų skaičiuojama ne nuo visos sąmatos, o tik nuo pradelstų darbų kainos;

8) tikslinti defektų šalinimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimo procedūras; aiškiau reguliuoti darbų priėmimą – perdavimą;

9) vesti elektroninį, o ne popierinį statybos darbų žurnalą. Elektroninis žurnalas sudaro prielaidas stebėti statybos procesą online principu, operatyviai surasti ir naudoti statybos informaciją, didinti statybos procesų valdymo kokybę, statybos skaidrumą;

10) eilė kitų pastabų ir pasiūlymų.