KADA 2020 m. birželio mėn.
KAM Lietuvos pramonininkų konfederacijai (LPK)
DĖL Statybos darbų viešųjų pirkimų sklandaus įgyvendinimo
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė siūlymus statybos darbų viešųjų pirkimų tobulinimui, siekiant sukurti prielaidas skaidrinti viešuosius pirkimus, mažinti sustabdytų pirkimų bei neužbaigtų sutarčių mastą, spręsti kitas viešųjų pirkimų ir sektoriaus problemas. 

 

Asociacija siūlo tokius tiekėjų kvalifikacijos reikalavimus arba imperatyvios sąlygas pirkimo sutarčiai:

 

1. Reikalauti, kad projektuose, kurių sąmatinė vertė didesnė kaip 1,5 milijono Eur projektavimas būtų atliekamas naudojant BIM, o rangovas gebėtų atlikti statybos darbus pagal BIM projektą, gebėtų pildyti BIM modelio informaciją, turėtų atitinkamas BIM kompetencijas turinčius specialistus. BIM sudaro prielaidas didinti projektavimo kokybę, sąmatų išsamumą ir tikslumą, statybos procesų valdymo kokybę, o visa tai kartu didina statybos skaidrumą, sumažina manipuliacijų su sąmatomis, kainomis ir

papildomais darbais galimybę.

 

2. Reikalauti, kad visuose statybų objektuose būtų naudojamas tik Elektroninis statybos darbų žurnalas.

Elektroninis žurnalas sudaro prielaidas stebėti statybos procesą online principu, atsekti tikrąją įrašų datą, operatyviai surasti ir naudoti statybos informaciją, didinti statybos procesų valdymo kokybę, statybos skaidrumą, sumažinti manipuliacijų galimybę.

 

3. Reikalauti, kad rangovas įrodytų, ar turi kompetentingus darbuotojus.

Viešuosiuose pirkimuose susiformavo praktika, kai pirkimus laimi rangovai, kurie neturi statybos srities darbuotojų, t.y. jokių arba beveik jokių statybos darbų patys neatlieka, o darbams atlikti persamdo subrangovus. Netikrinant, ar rangovas turi kompetentingų darbuotojų, rangovas, kuris įsteigiamas tik vienam projektui ir neturi pastovių darbuotojų, gali pasiūlyti mažesnę kainą, nei rangovas, kuris turi darbuotojų, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją bei saugą, išlaiko pastovias darbo vietas. Tai iškraipo teisingą konkurenciją, nes užsakymus laimi tas, kuris nekuria valstybei jokios ilgalaikės pridėtinės vertės.

 

4. Viešųjų pirkimų procedūrose būtina kelti techninių ir profesinių pajėgumų reikalavimus: papildyti minimaliu kvalifikuotų darbininkų skaičiumi; nustatyti minimalų turimų kvalifikuotų darbininkų skaičių pagal numatomų įgyvendinti projektų vertes; patikslinti tiekėjo privalomą patirtį per paskutinius 3 metus.

 

5. Reikalauti, kad rangovas vestų darbo laiko statybvietėje apskaitą.

Tai sudaro prielaidas atsekti darbo išteklių sąnaudų informaciją, mažinti „šešėlį“, didinti statybos skaidrumą.

 

6. Reikalauti, kad gen.rangovas savo jėgomis atliktų ne mažiau kaip 30 proc. darbų.

Kadangi perkami statybos darbai, o ne statybos valdymo paslaugos, todėl gen.rangovas turėtų atlikti bent dalį darbų. Priešingu atveju jis yra panašus į statybos valdytoją. Be to, nesant tokio reikalavimo, vienas rangovas (ar rangovų grupė) gali laimėti daug viešųjų pirkimų, nors realiai darbų atlikti net neketina ir darbams persamdo subrangovus. Tai iškraipo konkurenciją, nes kitiems rangovams viešųjų pirkimų užsakymų nelieka, nors jie turi darbuotojų, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją bei saugą, išlaiko pastovias darbo vietas ir galėtų kokybiškai atlikti darbus.

 

7. Reikalauti, kad pasiūlymuose iš bendro kainos būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir pasiūlymą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų.

Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės siekia kuo labiau sumažinti sąmatas ir taupyti, o tai provokuoja mažinti išlaidas darbų saugai, kadangi jų įvertinti užsakovas negali. Vertinant išlaidas darbų saugai, būtų skatinamos sąžiningos ir patikimos įmonės, užkertama galimybė nesąžiningai konkuruoti mažinant būtinąsias išlaidas darbų saugai.

 

8. Reikalauti, kad rangovai atskleistų pelno maržą, ir atmesti pasiūlymą, jeigu pelno marža yra mažesnė nei 10 proc. objekto vertės.

Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės neadekvačiai sumažina pelno maržą ir tikisi užsakymo laimėjimo atveju uždirbti iš papildomų darbų, o nesąžiningos įmonės net neketina atlikti darbų ir siekia tik gauti avansą. Vertinant pelno maržą, būtų užkertama manipuliacijų galimybė, skatinamos sąžiningos įmonės.

 

9. Vertinti rangovo mokamo darbo užmokesčio vidurkį (ekonominio skatinimo kriterijus).

Konkuruodamos dėl viešųjų pirkimų užsakymų statybos įmonės siekia kuo labiau sumažinti sąmatas ir taupyti, o tai skatina neoficialaus darbo užmokesčio mokėjimą ir „šešėlinę“ ekonomiką. Vertinant darbuotojams mokamą darbo užmokestį, būtų skatinamos sąžiningos įmonės, kartu mažinamas „šešėlis“. 

 

10. Prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu. 

Statybos darbų viešieji pirkimai dažnai neįvyksta, kadangi neatsiranda nei vieno rangovo, kuris sutiktų atlikti darbus už perkančiosios organizacijos nustatytą realybės neatitinkančią kainą. 

 

11. Vertinant pasiūlymus, taikyti ekonominio naudingumo, o ne mažiausios kainos principą.  

Statybos darbų pirkimas už mažiausią kainą verčia įmones rizikuoti apsiimant darbus už neadekvačiai numažintą kainą. Nesugebėdamos įvykdyti finansiškai nepagrįstų įsipareigojimų, įmonės bankrutuoja, palikdamos neužbaigtas vykdyti sutartis.  

Apskritai, statybos darbų pirkimas už mažiausią kainą verčia įmones kuo labiau sumažinti sąmatas ir taupyti, o tai nekuria prielaidų investicijoms ir inovacijoms sektoriuje, neskatina sektoriaus plėtros, naujų darbo vietų kūrimo, darbo užmokesčio augimo, be to tai skatina neoficialaus darbo užmokesčio mokėjimą ir „šešėlinę“ ekonomiką

 

KADA 2020 m. gegužės mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto (ar jo dalies) rengimo, projekto (ar jo dalies) ekspertizės atlikimo, statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašo pakeitimo projekto

APRAŠYMAS

Asociacija pateikė eilę pastabų bei pasiūlymų dėl Statybos rangos darbų su projekto parengimu pirkimo sąlygų bei Rangos darbų su projekto parengimu sutarties, kuriuos paruošė Aplinkos ministerija daugiabučio namo atnaujinimui (modernizavimui).

Asociacija siūlo:

1) vienas iš neįprastai mažos kainos kriterijų turėtų būti - tiekėjo pasiūlyta kaina yra mažesnė už statybos skaičiuojamąją kainą. Praktika parodė, kad už statybos skaičiuojamąją kainą mažesnė kaina nėra reali, nes ji yra sumažinta nemokant valstybei mokesčių, nevykdant kokių nors imperatyvių pareigų arba perkančiosios organizacijos sąskaita, pvz. įmonė dirbs su nelegaliais darbuotojais; įmonė nesąžiningai manipuliuos pigesnėmis medžiagomis; įmonė vėluos atlikti darbus; įmonė tikisi uždirbti iš papildomų darbų; įmonė nepagrįstai mažins išlaidas darbų saugai; ir pan.

2) siekiant užkardyti pasiūlymus su nerealia kaina, galima taikyti ir kitus papildomus būdus:

  • numatant, kad perkančioji organizacija vertins rangovo mokamo darbo užmokesčio vidurkį;
  • numatant, kad tiekėjų sąmatose būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir sąmatą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų;
  • numatant, kad perkančioji organizacija reikalaus rangovų atskleisti pelno maržą ir atmes pasiūlymą, jeigu pelno marža yra mažesnė už tam tikrą dydį.

3) perkančioji organizacija turėtų reikalautų iš rangovo įrodyti, kad rangovas turi kompetentingus darbuotojus. Rangovas, kuris įsteigiamas tik vienam projektui ir neturi pastovių darbuotojų, gali pasiūlyti mažesnę kainą, nei rangovas, kuris turi darbuotojų, investuoja į šių darbuotojų kvalifikaciją bei saugą, išlaiko pastovias darbo vietas. Tai iškraipo teisingą konkurenciją, nes užsakymus laimi tas, kuris nekuria valstybei jokios ilgalaikės pridėtinės vertės;

4) numatyti išlygą, kad tiekėjas neatsako, kai dėl investiciniame plane esančių klaidų ar netikslumų reikia koreguoti techninį darbo projektą ir/arba atsirado papildomų darbų poreikis. Tiekėjas, rengdamas projektą, vadovausis investicinio plano sprendiniais ir jų teisingumo nebetikrins. Jeigu investiciniame plane bus klaidos, tai jos neišvengiamai persikels ir į techninį darbo projektą, o dar vėliau – į statybas. Tokiais atvejais tiekėjas (kaip projektuotojas ir rangovas) turi teisę reikalauti atlyginti projekto koregavimo ir papildomas statybos išlaidas, nes jis neatsako už investicinio plano rengėjo klaidas;

5) trumpinti atsiskaitymo ir galimo atsiskaitymo vėlavimo terminus;

6) sudaryti rangovui galimybę pasirinkti sutarties vykdymo užtikrinimo priemonę, kadangi ne kiekvienas tiekėjas galės gauti banko garantiją už protingus kaštus;

7) gen.rangovas turėtų atlikti bent dalį statybos darbų (pvz. 30 proc.), kadangi perkami statybos darbai, o ne statybos valdymo paslaugos;

8) apriboti sutarties nutraukimo galimybes užsakovui, kai pažeidimas iš rangovo pusės nėra esminis. Tuo pačiu praplėsti rangovui sutarties nutraukimo galimybes;

9) koreguoti delspinigių skaičiavimą už darbų vėlavimą, kad būtų skaičiuojama ne nuo visos sąmatos, o tik nuo pradelstų darbų kainos;

10) tikslinti defektų šalinimo ir sutarties įvykdymo užtikrinimo panaudojimo procedūras; aiškiau reguliuoti darbų priėmimą – perdavimą;

11) vesti elektroninį, o ne popierinį statybos darbų žurnalą. Elektroninis žurnalas sudaro prielaidas stebėti statybos procesą online principu, operatyviai surasti ir naudoti statybos informaciją, didinti statybos procesų valdymo kokybę, statybos skaidrumą;

12) tiksliau numatyti kainos turinį; eilė kitų pastabų ir pasiūlymų.

 

KADA 2020 m. gegužės mėn.
KAM Vilniaus miesto savivaldybės administracijai
DĖL Statybos darbų, kurie turi būti vykdomi nenutrūkstamai
APRAŠYMAS

Vilniaus miesto savivaldybės prašymu, siekiant racionaliai reglamentuoti triukšmo valdymo reikalavimus, asociacija pateikė nuomonę, kokie statybos darbai vykdomi nenutrūkstamai, t.y. jų atžvilgiu turėtų būti leidžiama nesilaikyti triukšmo reikalavimų.

Dėl technologinių priežasčių: 1) Masyvių konstrukcijų betonavimas (bokštai, tiltų sijos ir pan.); 2) Didelių metalo konstrukcijų montavimo darbai (stulpai, antenos, cisternos ir pan.); 3) Darbai, kurie turi būti užbaigti iki tam tikrų oro sąlygų pasikeitimo (oro temperatūros, kritulių ir pan.), kai yra oro sąlygų pasikeitimo grėsmė, pvz.: asfaltavimo, lauko komunikacijų tiesimo, stogo įrengimo ir pan.

Dėl viešojo intereso: 1) Statinio avarijos grėsmės arba avarijos pasekmių likvidavimo darbai, siekiant apsaugoti žmones, turtą ar išvengti dar didesnės avarijos; 2) Atliekant statybos darbus, dėl kurių reikia laikinai atjungti naudojamus inžinerinius tinklus; 3) Remonto ir rekonstrukcijos darbai įmonėse, kuriose veikla vykdoma 24 val. per parą 7 dienas per savaitę (ligoninės, geležinkelio įrenginiai, oro uostai, gamyklos kuriose yra 

 

ekstruderiai, ir pan.); 4) Atliekant kelių statybos darbus, kai negalima uždaryti ar apriboti tų kelių naudojimo; 5) Atliekant inžinerinių statinių (inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų) statybos darbus, kurių atlikimo laikas pasirinktas taip, kad būtų išvengiama automobilių spūsčių susidarymo dienos ar vakaro metu; 6) Atgabenant ir iškraunant konstrukcijas, įrenginius ar mechanizmus į statybvietę arba išgabenant iš jos, kai dėl jų gabaritų, transportavimo, pakrovimo ar iškrovimo specifikos gabenimo laikas pasirinktas taip, kad būtų išvengiama automobilių spūsčių susidarymo dienos ar vakaro metu; ir kt.