KADA 2020 m. kovo mėn.
KAM

L.e.p. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrui

Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui

LR Seimo ekonomikos komitetui

LR Seimo aplinkos apsaugos komitetui

Viešųjų pirkimų tarnybai

DĖL Garantinių prievolių užtikrinimo
APRAŠYMAS

Asociacija prašo pakeisti garantinių prievolių užtikrinimo reguliavimą taip, kad rangovas turėtų teisę reikalauti pakeisti mokėjimo atidėjimą į kitą užtikrinimo priemonę - draudimo bendrovės išduotą laidavimo draudimą ar kredito įstaigos garantiją, taikant šį reguliavimą ne tik į ateitį, bet ir sutartyse, kurios buvo sudarytos anksčiau.

Asociacija atkreipė dėmesį, kad mokėjimo atidėjimas, kaip garantinių prievolių užtikrinimo priemonė, net ir stabilios ekonomikos laikotarpiu rangovams yra problemiškas, kadangi nuo didelių sąmatinių sumų susidaro pakankamai dideli mokėjimų sulaikymai (ypač kai rangovas turi ne vieną objektą). Karantino ir faktiškai jau prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės laikotarpiu verslui gyvybiškai svarbu stabilizuoti finansinius srautus. Todėl mokėjimo atidėjimas yra pati blogiausia ir didžiausią grėsmę rangovams kelianti užtikrinimo priemonė, kadangi sumažina apyvartines lėšas. Šiuo metu ES projektus administruojančios organizacijos yra sulaikiusios didžiules sumas, kurias realiai gavo iš ES. Jeigu šiomis lėšomis rangovai galėtų naudotis, tai būtų didžiulė paspirtis statybos verslui, o kartu ir visai ekonomikai, kadangi statybos sektorius yra tampriai susijęs su kitomis ūkio šakomis.

 

KADA 2020 m. kovo mėn.
KAM

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai

DĖL A-1 pažymėjimų išdavimo
APRAŠYMAS

Asociacija prašo sutrumpinti A1 pažymėjimų išdavimo terminą iki 5-10 dienų.

Faktiškai jau prasidėjusios pasaulinės ekonominės krizės metu statybos sektoriuje pradeda trūkti užsakymų, o esamos sutartys realizuojamos su įvairiais apribojimais. Todėl labai svarbu, kad tos įmonės, kurios tebeturi ar dar gaus realius užsakymus užsienio rinkose, liktų konkurencingos ir galėtų darbus organizuoti maksimaliai sparčiai, nepakliūdamos į biurokratinių vilkinimų pinkles.

 

KADA  2020 m. sausio mėn.
KAM  Lietuvos pramoninkų konfederacijai
DĖL  LR Viešųjų pirkimų įstatymo projekto
APRAŠYMAS Asociacija pateikė siūlymus Viešųjų pirkimų įstatymo projektui, kurį parengė Respublikos Prezidento kanceliarija. Asociacija pritaria siūlomai viešųjų pirkimų centralizavimo idėjai, kadangi tokiu būdu galima sumažinti perkančiųjų organizacijų įtaką ir apskritai žmogiškojo faktoriaus įtaką pirkimo procesui.

 

Asociacija taip pat pateikė pasiūlymus, kurie didintų viešųjų pirkimų skaidrumą ir sąžiningą konkurenciją, padėtų sustabdyti kainos mažinimo „lenktynes“ ir manipuliacijas kai taikomas mažiausios kainos metodas. Asociacija pasiūlė:

        1. Siaurinti mažiausios kainos metodo taikymą;

        2. Įpareigoti perkančiąsias organizacijas, prieš vykdant pirkimus, visapusiškai įvertinti, ar statinio statybos skaičiuojamoji kaina atitinka rinkos kainas, galiojančias pirkimo vykdymo metu.

        3. Sukurti tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų ir ekonominio naudingumo kriterijų katalogą viešuosiuose pirkimuose.

        4. Parengti su statybos sektoriaus asociacijomis suderintas standartines projektavimo, rangos ir statybos techninės priežiūros sutarčių sąlygas.

        5. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad objektuose nuo 3 mln. sąmatinės vertės perkančioji organizacija samdytų konsultantą, kuris padėtų jai organizuoti projektavimo ir statybos darbų pirkimus.

        6. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija reikalautų iš rangovo įrodyti, ar rangovas turi kompetentingus darbuotojus.

        7. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija vertintų rangovo darbuotojams mokamo darbo užmokesčio vidurkį.

        8. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad sąmatose būtų išskiriamos išlaidos darbų saugai ir sąmatą galima būtų įvertinti atskirai be šių išlaidų. Taip pat formuoti praktiką, kad būtų vertinamos investicijos darbų saugai, kaip ekonominio naudingumo kriterijus, ir suteikiami už tai papildomi balai.

        9. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija reikalautų rangovų atskleisti pelno maržą ir atmestų pasiūlymą, jeigu pelno marža yra mažesnė nei tam tikras proc.

        10. Skatinti perkančiąsias organizacijas aktyviau naudotis teise reikalauti, kad tiekėjai pagrįstų neįprastai mažą pasiūlytą kainą.

        11. Viešuosiuose pirkimuose formuoti praktiką, kad perkančioji organizacija atmestų pasiūlymą su pačia mažiausia kaina.

        12. Koreguoti mažiausios kainos metodo reglamentavimą, numatant tiekėjams galimybę pateikti perkančiajai organizacijai argumentus dėl kitų rangovų kainų nepagrįstumo.

        13. Pakeisti LR viešųjų pirkimų įstatymą numatant, kad perkančiosios organizacijos privalėtų pirkimo dokumentuose nurodyti pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokia yra. Kol įstatymas nepakeistas, pereinamuoju laikotarpiu per rekomendacijas ir gaires formuoti viešuosiuose pirkimuose praktiką, kad perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nurodytų pirkimui skirtų lėšų sumą, jeigu tokia yra.

        14. Kuo greičiau pradėti taikyti BIM (statinio informacinį modeliavimą). Kol valstybė nesukūrė savo sistemos, skatinti perkančiąsias organizacijas taikyti BIM, pasinaudojant kitais rinkoje prieinamais BIM taikymo produktais.