KADA 2022 m. kovo mėn.
KAM

LR Ministrei pirmininkei

LR Finansų ministrei

LR Ekonomikos ir inovacijų ministrei

DĖL Karinio konflikto Ukrainoje įtakos statybų verslui bei būtinų sektoriaus stabilumo užtikrinimo priemonių
APRAŠYMAS

Asociacija atkreipė dėmesį į tai, kokią įtaką statybos sektoriui padarys karinis konfliktas Ukrainoje bei ekonominės sankcijos, kurios pritaikytos Rusijai ir Baltarusijai: staigiai didėja pagrindinių medžiagų kainos ir netrukus medžiagų pritrūks; statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse nėra numatytas adekvataus kainų indeksavimo ir terminų pratęsimo galimybė; užsakovai neturi suformavę finansinio rezervo padidėjusių statybos kaštų finansavimui; dėl medžiagų trūkumo ir kainų didėjimo neįmanoma pateikti pasiūlymų naujuose statybos darbų konkursuose.

 

Asociacija siūlo priemones, kurios padėtų stabilizuoti statybos sektorių bei užtikrintų statybos darbų viešųjų pirkimų sutarčių įvykdymą:

 

1) valstybės lygiu pripažinti, kad medžiagų tiekimas iš Ukrainos, Rusijos ir Baltarusijos yra objektyviai neįmanomas ir yra nuo civilinės atsakomybės už prievolių neįvykdymą atleidžianti aplinkybė. Reikalingas visiems vienodas situacijos supratimas, neperkeliant šios situacijos interpretavimo į teismų lygmenį;

2) numatyti statybos medžiagų kainų indeksavimo galimybę jau sudarytose statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse;

3) numatyti statybos darbų atlikimo terminų pratęsimo galimybę jau sudarytose statybos darbų viešojo pirkimo sutartyse. Kartu pratęsti ES finansuojamų projektų įgyvendinimo terminus, kiek tai įmanoma;

4) užtikrinti, kad perkančiosios organizacijos suformuotų realų užsakovo rezervą, kaip numato statybos teisės aktai. Taip pat valstybės biudžete numatyti finansinį rezervą statybos darbų pabrangimui kompensuoti ir patvirtinti procedūras šio rezervavo naudojimui;

5) parengti kainos apskaičiavimo ir keitimo metodiką naujai organizuojamiems statybos darbų viešiesiems  pirkimams – tiems atvejams, kai tikslių kainų neįmanoma pateikti;

6) užtikrinti darbuotojų prastovų finansavimą valstybės lėšomis, siekiant išsaugoti darbo vietas;

7) ypatingą dėmesį skirti tiems statybos darbų pirkimams, kuriuose trūkstamos statybinės medžiagos naudojamos minimaliai (pvz. viešųjų pastatų bei gyvenamųjų namų renovacija) – suformuoti valstybės užsakymo paketą sektoriaus užimtumui, užtikrinant greitas viešųjų pirkimų procedūras bei stabilų finansavimą.

 

KADA 2022 m. vasario mėn.
KAM LR Aplinkos ministerijai
DĖL Statybos kodekso koncepcijos projekto
APRAŠYMAS

Asociacija pateikė pasiūlymus Statybos kodekso koncepcijos projektui:

 

1. Asociacija pritaria, kad Statybos kodeksas apimtų tuos teisės aktus, kuriais reglamentuojamas projektavimas, statyba bei statinių naudojimas.

2. Asociacija pritaria, kad kodifikavimas turi ne tik sujungti teisės aktus, bet tuo pačiu atnešti į sektorių ir naujus kokybinius pakeitimus. 

3. Asociacija siūlo į Koncepciją įtraukti šiuos pokyčius statybos reguliavime:

 

1) Dėl generalinio rangovo, subrangovo ir statybos valdytojo sąvokų

Būtina apibrėžti generalinio rangovo ir subrangovo sąvokas, kurių apibrėžimo Statybos įstatyme nėra, o Civiliniame kodekse jos apibrėžtos fragmentiškai.

Taip pat būtina numatyti aiškesnę takoskyrą tarp generalinio rangovo ir statybos valdytojo. Asociacijos nuomone, generalinis rangovas dalį darbų visuomet turėtų atlikti pats, nes jis yra rangovas, o ne tik procesų valdytojas. 

2) Dėl ypatingojo statinio statybos dalyvių atestavimo 

Numatyti privalomą ypatingojo statinio statybos valdytojų atestavimą, taip pat ypatingojo statinio projektavimo įmonių atestavimą. Ypatingojo statinio svarba nulemia tai, kad šių statinių statyboje neturi būti jokių atsitiktinių asmenų, ypatingųjų statinių statybos sritis turi būti visaapimančiai reglamentuojama.

3) Dėl fizinių asmenų individualios veiklos

Būtina tikslinti statybos individualios veiklos reguliavimą, kad fizinis asmuo galėtų atlikti tik vienam žmogui realius atlikti darbus (pvz. apdailos darbai, nesudėtingų statinių statyba). Tikslas – didesnė užsakovų interesų apsauga, realesnė darbų sauga, sąžiningesnė rangovų konkurencija, prielaidų „šešėliui“ mažinimas.

4) Dėl statybos „ūkio būdu“

Būtina peržiūrėti statybos „ūkio būdu“ sampratą ir reguliavimą. Statyba ūkio būdu turėtų būti suvokiama ne kaip statybos organizavimo būdas, o kaip darbų atlikimo būdas – kai konkrečius darbus statytojas (užsakovas) atlieka pats savo jėgomis, todėl tuo metu tampa rangovu. Darbų atlikimo metu statytojui turi galioti visi tai statinio rūšiai ir darbų sričiai taikomi reikalavimai, kuriuos rangos atveju turėtų užtikrinti samdomas rangovas (pvz. pareiga turėti atestatus, specialiuosius pažymėjimus, užtikrinti darbų saugos reikalavimus statybvietėje ir kt.).

5) Dėl statinio sampratos  

Asociacija atkreipė dėmesį, kad kai kurie elektros energetikos infrastruktūros objektai buvo dirbtinai išimti iš „statinių“ kategorijos ir priskirti kilnojamiesiems daiktams, taip siekiant išvengti Statybos įstatymo reikalavimų jų atžvilgiu taikymo. Tačiau toks reguliavimas neteisingas, nes elektros energetikos infrastruktūra priskirtina statiniams.

6) Dėl statinių klasifikatoriaus 

Asociacija siūlo parengti integruotą statinių klasifikatorių su kodų sistema.

Statinių klasifikatoriaus privalumas būtų jo išsamumas ir kodavimu grindžiamas naudojimo patogumas. Be to, vykstant šalyje statybos bei kitų sričių skaitmenizavimo procesams, statinių kodavimas sudarytų sąlygas susieti skaitmenizuotus duomenis ir tokiu būdu siekti integralumo visose srityse.

7) Dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo 

Asociacija siūlo Investicijų įstatyme numatytą statybą leidžiančio dokumento išdavimo principą išplėsti visai statybai. Galiojantis Investicijų įstatymas jau dabar numato pakankamai logišką statybą leidžiančio dokumento išdavimo tvarką, kurios esmė – atskirti principinę teisę statyti nuo teisės pradėti statybos darbus. Principinė teisė statyti turi būti suteikiama (įforminant statybą leidžiančiu dokumentu) suderinus su savivaldybe esminius statinio sprendinius, kurie liečia viešuosius interesus, t.y. atitikimas teritorijų planavimo dokumentams, statinio paskirtis, aukštis, užstatymo mastas ir pan. Tačiau teisė pradėti statybos darbus atsiranda tik įvykdžius eilę kitų sąlygų, įskaitant techninio projekto bei darbo projekto parengimą, projekto ekspertizę ir kt. Tokiu būdu statytojas savo investicijas į projektavimą, tyrimus, ekspertizę pradeda tik tada, kai turi principinį leidimą statyti, t.y. turėdamas garantiją, kad statyti iš principo galima.

8) Dėl statinio nugriovimo

Būtina konceptualiai spręsti statinio nugriovimo klausimą, kai išduotas statybą leidžiantis dokumentas yra vėliau panaikinamas. Teisinio saugumo principas suponuoja, kad gavęs statybą leidžiantį dokumentą statytojas (ar pastatą iš jo įsigiję pirkėjas) turi jaustis saugus dėl savo investuojamų lėšų. Asociacijos nuomone, turi būti nustatyta tam tikra riba, po kurios atgalinis procesas nebegalimas, t.y. statinis neturėtų būti griaunamas. Pavyzdžiui, pasiekus tam tikrą statinio baigtumo procentą, nors statyba dar nėra užbaigta, arba statinį įregistravus Nekilnojamojo turto registre.

9) Dėl daugiabučių namų statybos užbaigimo

Asociacija siūlo grąžinti anksčiau galiojusią statybos užbaigimo tvarką, pagal kurią daugiabučių namų statyba galėjo būti užbaigiama tik atlikus pilną butų apdailą. Šiandien esanti galimybė užbaigti daugiabučių namų statybą su daline apdaila yra koreguotina, nes nėra teisinga nei statybos požiūriu, nei visuomenės interesų apsaugos požiūriu, be to toks reguliavimas sukuria sąlygas „šešėlinei“ ekonomikai butų įrengimo rinkoje.

10) Dėl Civilinio kodekso (projektavimo ir statybos sutarčių reglamentavimo) koregavimo

Asociacija atkreipė dėmesį, kad Koncepcijoje nėra paminėta Civilinio kodekso dalis, reglamentuojanti projektavimo ir statybos sutarčių sąlygas. Šių nuostatų peržiūra būtina, kadangi kai kurios Civilinio kodekso nuostatų yra moraliai pasenę, neišsamios, neatitinka realios praktikos.

11) Dėl jungtinės veiklos sutarties naudojimo 

Asociacija siūlo riboti jungtinės veiklos sutarties su solidaria atsakomybe taikymą statyboje, kadangi jungtinė veikla statybai nėra būdinga. Statyboje yra genrangovas ir subrangovai, o ne „lygiaverčiai“ partneriai. Pareigų ir atsakomybės santykiai turi būti nustatomi pagal piramidės principą (užsakovas – genrangovas – subrangovai), o ne solidarios atsakomybės principą. Solidari atsakomybė neįgyvendinama juridiškai, nes partneriai kaip specializuotos įmonės, gali neturėti ypatingojo statinio rangovo atestatų tai darbų sričiai, kurios reikalaujama atlikti, t.y. tai sričiai, kurioje darbų neatliko kitas partneris, kuris turėjo atitinkamą atestatą. Solidari atsakomybė neįgyvendinama fiziškai, nes partneriai dažniausiai būna specializuotos rangovų įmonės, kurios iš principo negali atlikti darbų už kitą partnerį, nes neturi atitinkamų kompetencijų, darbuotojų ir įrangos, t.y. įmonė iš principo tokių darbų neatlieka. 

12) Dėl garantinių terminų 

Būtina statinio garantinių terminų peržiūra. Asociacija siūlome orientuotis į garantinių terminų algoritmą, pagrįstą statinio elemento statybine reikšme: 

  • visos laikančios konstrukcijos (paslėptos, nepaslėptos) – 10 metų;
  • kitos statinio dalys – 5 metai;
  • statinyje įmontuoti įrengimai – 2 metai. 

Sutartimi tarp rangovo ir užsakovo gali būti nustatyti ilgesni terminai.

13) Dėl vienučių (dvibučių) namų naudojimo kaip daugiabučių

Nesąžiningi statytojai taiko neteisėtą ir ydingą praktiką statyti vienbutį ar dvibutį namą su intencija vėliau jį naudoti kaip daugiabutį, t.y. parduoti „butus“. Tai plačiai žinoma ir įsisenėjusi problema, kurios valstybė iki šiol nesugebėjo išspręsti. 

Siekiant išspręsti šią problemą, asociacija siūlo stiprinti valstybės institucijų teisines galimybes namo naudojimo stadijoje pripažinti, kad namas naudojamas kaip daugiabutis, ir uždrausti tokio namo eksploataciją. 

14) Dėl statybos dokumentų ir informacijos kaupimo skaitmenine forma 

2022 m. 

gegužės 1 d. įsigaliosiantis Statybos įstatymo pakeitimas numato privalomą statybos dokumentų kaupimą skaitmenine forma ir privalomą jų perdavimą naujam statinio įgijėjui, kai statinys perleidžiamas. Ši nuostata užtikrina statinio informacijos kaupimą ir išsaugojimą, kas yra vertinga tiek statinio eksploatacijos, tiek vėlesnio remonto ar rekonstrukcijos tikslais. 

Asociacija siūlo toliau vystyti šią idėją ir transformuoti statinio pasą, kad jis taptų elektronine forma kaupiamų statybos dokumentų ir informacijos visuma per visą statinio gyvavimo laikotarpį. 

15) Dėl statybos dokumentų ir procesų skaitmenizavimo 

Asociacija siūlo numatyti siekiamybę, kad statinio statybos ir eksploatacijos metu atsirandantys dokumentai ir procesai turi būti vis labiau skaitmenizuojami, o Statybos kodeksas turi sudaryti tam prielaidas.

 

KADA 2022 m. sausio mėn.
KAM LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai
DĖL LR Darbo kodekso pakeitimo projekto
APRAŠYMAS

Asociacija nepritaria Darbo kodekso 144 straipsnio pakeitimui, pagal kurį įstatymo projekto rengėjai siūlo atsisakyti kompensacijų už darbus, kurie yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu.

Statybos darbai pagal savo prigimtį yra kilnojamojo pobūdžio arba atliekami lauko sąlygomis, arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu. Todėl teisinga ir logiška, kad statybos sektoriaus darbuotojams pagal DK 144 str. 8 d. yra mokamos kompensacijoms (neapmokestinant jų GPM ir soc. draudimo įmokomis), nes darbuotojai nuolat išvažiuoja iš gyvenamosios vietos (miesto, savivaldybės), palieka šeimas, patiria dėl to nepatogumus. Pažymėtina, kad kompensacijų panaikinimas faktiškai paneigia darbuotojų teisę į teisingą darbo sąlygų bei jų finansinės išraiškos reguliavimą.

Asociacijos nuomone, jeigu pasitaiko pavienių piktnaudžiavimo atvejų, kuomet darbo užmokestis „slepiamas“ kompensacijų forma (išvengiant GPM ir soc. draudimo įmokų), su tokiais pažeidimais reikia kovoti individualia tvarka, o ne mažinant ar panaikinat kompensacijas visiems darbuotojams. Įstatymo projekte įžvelgiame ydingą teisėkūros praktiką, kuomet norint kovoti su pavieniais pažeidimais, nueinama primityviausiu keliu – apskritai uždrausti tam tikrą veiksmą. Tai rodo valstybės nesugebėjimą suvaldyti pavienių pažeidėjų.